Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Γεωγραφία". Τμήμα Γεωγραφίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Με την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος, ο κάτοχος αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στη Γεωγραφία. Οι διδάκτορες του Τμήματος είναι ικανοί να συμβάλουν στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη Γεωγραφία είτε μέσω της δημιουργίας νέας γνώσης, είτε μέσω της άσκησης αυτόνομης κριτικής σκέψης, είτε, τέλος, μέσω συνδυασμού των παραπάνω και να συμμετέχουν ενεργά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο σπουδών του Τμήματος και ακολουθεί την ίδια πολιτική παραγωγής γνώσης και διδασκαλίας σύμφωνα με τους γενικούς στόχους του Τμήματος, οι οποίοι αφορούν στη συμβολή στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στη Γεωγραφία και της ενεργού συμμετοχής στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Οι διδακτορικές σπουδές εντάσσονται στην εξειδικευμένη και προηγμένη έρευνα η οποία συνδέεται με τις πλέον επίκαιρες εξελίξεις στην επιστήμη της Γεωγραφίας. Η δημιουργία και λειτουργία των ερευνητικών εργαστηρίων των Τμήματος, στα οποία εντάσσονται κατά κανόνα οι υποψήφιοι διδάκτορες, έχουν ως στόχο την εξειδίκευση της επιστημονικής γνώσης και τη σύνδεσή της με επίκαιρες εξελίξεις στην επιστήμη της Γεωγραφίας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη