Πτυχίο Προγράμματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμιλίων. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Γνώσεις
1) Να κατανοούν και να προάγουν τον Ορθόδοξο Εκκλησιατικό πολιτισμό. 2) Να αποδεικνύουν καλή εργαστηριακή συμπεριφορά και πρακτική.
3) Nα έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέματα του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν στη συντήρηση και στην εκκλησιαστική πολιτιστική κληρονομιά.
4) Nα γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τις συμπεριφορές διαφόρων υλικών συντήρησης.
5) Nα οργανώνουν και να εφαρμόζουν διαδικασίες και πρακτικές συντήρησης, όπως αυτές της διαχείρισης, αναγνώρισης, έρευνας, αξιολόγησης, διάγνωσης , τεκμηρίωσης , αποτύπωσης , αποκατάστασης, διατήρησης.
6) Nα αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κειμηλίων και υλικών, καθώς και τις μεθόδους και διαδικασίες που αφορούν στη συντήρησή τους.
7) Nα γνωρίζουν πληροφοριακά συστήματα και συστήματα ψηφιοποίησης αντικειμένων.

Δεξιότητες
1) Να διαχειρίζονται τα κειμήλια και τα αντικείμενα πολιτισμού της Εκκλησιαστικής Παράδοσης με επιστημονικό και θεολογικό τρόπο.
2) Να χειρίζονται τα παραδοσιακά υλικά κατασκευής.
3) Να καταγράφουν με επιστημονικό τρόπο τα κειμήλια και τα μνημεία.
4) Να χειρίζονται όργανα εργαστηρίου ανίνχευσης υλικών, όπως φασματογράφους, μικροσκόπια, ακτινογραφικά.
5) Να σχεδιάζουν μελέτες διαχείρισης μουσείων.
6) Να ψηφιοποιούν και να τεκμηριώνουν εκκλησιαστικές ή μουσιακές συλλογές.
7) Να αναγνωρίζουν τα κειμήλια και να τα κατατάσσουν στο ιστορικό, πολτιστικό και κοινωνιολογικό περιβάλλον.
8) Να συντηρούν αντικείμενα πολιτισμού, εικόνες, μεταλλικά, ξυλόγλυπτα, υφάσματα, κεραμικά, χαρτιού, μαρμάρινα, γυάλινα.

Ικανότητες
1) Να αναλαμβάνουν την ολοκληρωμένη μελέτη και συντήρηση φορητών εικόνων και πινάκων ζωγραφικής.
2) Να αναλαμβάνουν την ολοκληρωμένη μελέτη και συντήρηση ψηφιδοτών και μαρμάρων.
3) Να αναλαμβάνουν την ολοκληρωμένη μελέτη και συντήρηση ξυλογλύπτων, μεταλλικών και υφασμάτινων αντικειμένων.
4) Να αναλαμβάνουν την ολοκληρωμένη μελέτη και συντήρηση βιβλίων, κωδίκων και χειρογράφων.
5) Να αναλαμβάνουν την ολοκληρωμένη μελέτη και συντήρηση γυάλινων και κεραμικών αντικειμένων.
6) Να οργανώνουν ένα εργαστήριο συντήρησης.
7) Να συνενοούνται και να συνεργάζονται με υπεύθυνους των Ναών και των Μουσείων προτείνοντας λύσεις για τη διαχείριση των αντικειμένων της πνευματικής κληρονομιάς.
8) Να αναπτύσσουν ολοκληρωμένες μελέτες καταγραφής και διαχείρισης εκκλησιαστικών κειμηλίων.
9) Να οργανώνουν ένα Εκκλησιαστικό Μουσείο.
10) Να σχεδιάζουν και να προτείνουν λύσεις συμβατές με το ήθος, την παράδοση και τον πολιτισμό για τη φύλαξη, την προβολή και την προληπτική συντήρηση των αντικειμένων λατρείας και των κειμηλίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Περαιτέρω πληροφορίες

The purpose of the Tertiary Church Education, and consequently of the Higher Ecclesiastical School of Thessaloniki, is the promotion and training of members of the Orthodox Church in Greece, of high educational level and Christian morality.
Specifically with regard to the Programme of Management of Ecclesiastical Cultural Heritage Objects, its purpose is the training and provision to the cultural community of competent preservers, who, thanks to their scientific competence, shall contribute to the research, assessment, diagnosis, documentation, recording, restoration, and preservation of the relics of our Church. The studies include courses of theological, historical, and cultural content, along with courses related to preservation materials and methodologies.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.

Μη προτιμώμενοι όροι

ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ