Διδακτορικό Δίπλωμα. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

Η εκπόνηση Διδακτορικών διατριβών στο Τμήμα αποτελεί μία σημαντική προτεραιότητα και διαδικασία διεξαγωγής βασικής έρευνας. Οι υποψήφιοι διδάκτορες αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής και στις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις και αποτελέσματα στην συγκεκριμένη περιοχή, Αναπτύσσουν ικανότητες βιβλιογραφικής διερεύνησης, συγγραφής ερευνητικών αναφορών και παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα αναπτύσσουν δεξιότητες σε συγκεκριμένες μεθόδους και εργαλεία, πειραματικά, υπολογιστικά ή αναλυτικά και αποκτούν μία σημαντική ικανότητα να αντιμετωπίζουν και διερευνούν ερευνητικά προβλήματα. Με το πέρας της εργασίας αναμένεται να έχουν παράγει πρωτότυπο δημοσιεύσιμο υλικό που περιέχει νέα αποτελέσματα που είναι χρήσιμα στην επιστημονική κοινότητα. Για να το πετύχουν αυτό έχουν αποδείξει ότι κατέχουν σε μεγάλο βάθος και εύρος τη γνωστική περιοχή στην οποία εντάσσεται το θέμα της διατριβής και ταυτόχρονα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να εκπονούν ερευνητική εργασία με ανεξάρτητο τρόπο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Ο κύριος στόχος της εκπόνησης Διδακτορικής διατριβής είναι η εκπαίδευση του υποψηφίου σε ερευνητικές μεθόδους, η συστηματική και σε βάθος εξειδίκευση στο επιλεγμένο θέμα και η παραγωγή νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στους υποψηφίους παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων και σεμιναρίων εξειδίκευσης καθώς και η εκπαίδευση σε εξειδικευμένα εργαλεία που απαιτούνται για την έρευνά τους.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών του Διδακτορικού Διπλώματος είναι απαραίτητος για κάποιον που επιθυμεί να ακολουθήσει ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Τ.Μ.Μ.