Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του Δ.Δ.Ε στις Επιστήμες της αγωγής θα έχουν την δυνατότητα: 1.Να προσδιορίζουν, ερμηνεύουν και εφαρμόζουν ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης σε εκπαιδευτική έρευνα, καθώς και να συζητούν κριτικά και να αναλύουν επίκαιρα/σύγχρονα θέματα που να σχετίζονται με τις ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα. 2. Να προσδιορίζουν, ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν στατιστικές μεθόδους ανάλυσης καθώς και σύγχρονες μεθόδους στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική έρευνα. 3.Να ερμηνεύουν και να αξιολογούν δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες από το χώρο της εκπαίδευσης και των γνωστικών αντικειμένων που εμπλέκονται, 4.Να αναγνωρίζουν, επεξηγούν και αναλύουν τις έννοιες και μεθόδους της σύγχρονης έρευνας στην εκπαίδευση, 5. Να σχεδιάζουν ερευνητικές προτάσεις με εφαρμογή διαφόρων παραμέτρων της ερευνητικής μεθοδολογίας στην εκπαίδευση και στα γνωστικά πεδία που διαχειρίζονται. 6. Να αξιολογούν και να κρίνουν ερευνητικές προτάσεις όλων των επιπέδων. 7.Να οργανώνουν και να διεξαγάγουν προσωπική και ανεξάρτητη έρευνα. 8.Να παράγουν και να συγγράφουν διατριβές σε ανώτατο επίπεδο στα πλαίσια του γνωστικού τους αντικειμένου. 9. Να υποστηρίξουν την διδακτορική τους διατριβή με επάρκεια και ακαδημαϊκή ακρίβεια και ποιότητα. 10. Να εμπλέκονται σε διδασκαλίες, δημοσιεύσεις και άλλες ερευνητικές δραστηριότητες σε επίπεδο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 11. Να αξιολογούν εκπαιδευτικό έργο και να παρέχουν ανατροφοδότηση μέσω της ήδη δημοσιευμένης βιβλιογραφίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών σκοπό έχει: 1.να διευρύνει τις ευκαιρίες για είσοδο σε ανώτατου επιπέδου σπουδές στην εκπαίδευση για υποψηφίους στα γνωστικά αντικείμενα: α. Φυσικές Επιστήμες, β. Περιβαλλοντική εκπαίδευση, γ. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, δ. Διδακτική Μεθοδολογία, ε. Αναλυτικά προγράμματα, ζ. Ιστορία και η διδακτική της, η. Πολιτισμικές Σπουδές, θ. Νέες τεχνολογίες, ι. Κοινωνιολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία, κ. Ψυχολογία, λ. Ειδική Αγωγή, μ. Λογοτεχνία, ν. Γλωσσολογία, ξ. Θεατρική Αγωγή, ο. Τέχνες και Εικαστικά. 2. να προωθήσει την επαγγελματική ανάπτυξη και να αναβαθμίσει την ερευνητική δραστηριότητα, 3. να καλλιεργήσει την έρευνα και πρακτική στην εκπαίδευση στα πλαίσια της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και της επαγγελματικής αρτιότητας, 4. να συμβάλει στην ανάπτυξη αναστοχαστικής και αναλυτικής στάσης έναντι στη ακαδημαϊκή μόρφωση, 5.να διευρύνει την ερευνητική και κάθε μορφής ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων, των μελετητών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Σχέση με την απασχόληση

Ό,τι ορίζεται με τις κείμενες διατάξεις για τα προνόμια των κατόχων διδακτορικού διπλώματος.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

PhD in Education Sciences