Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων". Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων» έχει σκοπό:
• την προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα προωθήσουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας καθώς και τη βελτίωση και την αποδοτικότητα της Δημόσιας Διοίκησης.
• την προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς, οργανισμούς και εταιρείες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο το σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
• την προαγωγή γνώσεων και απόκτηση δεξιοτήτων στη σύλληψη, δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων σε καίριους τομείς της οικονομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
• την ανάπτυξη της έρευνας και επιστημονικής μεθοδολογίας στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων.

Περαιτέρω πληροφορίες

The Postgraduate Studies Programme in Project and Programme Management has been designed in order to fill the need for the creation of competent and specialized executives on Project Management, by providing knowledge relevant to the modern approaches on Project Management, the development of the suitable theoretical and practical background, expanding knowledge and developing the necessary skills and competences, in order to actively participate in the Management of complex and composite Projects. It offers an opportunity to students interested in following a professional career in Project Management. Through this PSP, skills and knowledge shall be developed in order to allow them to effectively work in a variety of Projects, depending on their sector, such as in engineering, science, health, public administration, and education.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Μη προτιμώμενοι όροι

PM