Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Γεωγραφίας. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Διαθέτουν επαρκώς εξειδικευμένες γνώσεις στα ειδικότερα επιστημονικά αντικείμενα της Επιστήμης της Γεωγραφίας και των συνδεόμενων με αυτήν συναφών επιστημών.
• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών της Επιστήμης της Γεωγραφίας, καθώς και της διασύνδεσής της με εύρος επιστημονικών πεδίων.
• Διαθέτουν κριτική αντίληψη των διαρκώς εξελισσόμενων ζητημάτων αιχμής που άπτονται της Επιστήμης της Γεωγραφίας και των επιστημών με τις οποίες αυτή συνδιαλέγεται θεωρητικά και μεθοδολογικά

Δεξιότητες:
• Εφαρμόζουν με ευχέρεια και κριτική προσέγγιση τις θεωρίες και τις μεθοδολογίες της Γεωγραφίας και των συναφών προς αυτήν επιστημών στις δικές τους έρευνες, μελέτες και επιστημονικές εργασίες.
• Διαχειρίζονται επιστημονικά δεδομένα, ποσοτικά και ποιοτικά, σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας που αφορά τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων, την καταχώρησή τους, καθώς επίσης την επεξεργασία τους και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
• Αξιολογούν, ερμηνεύουν και υλοποιούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες σχετικές με την Επιστήμη της Γεωγραφίας και των συναφών προς αυτήν επιστημών.
• Σταθμίζουν, αξιολογούν και ερμηνεύουν τις νέες εξελίξεις στις θεματικές περιοχές της εξειδίκευσής τους εντός του ευρύτερου πεδίου της Επιστήμης της Γεωγραφίας.
• Διατυπώνουν λύσεις σε νέα σύνθετα ζητήματα στο πλαίσιο της εξειδίκευσής τους και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε συναφές κοινωνικο-οικονομικό, θεσμικό και ιστορικο-πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν.
• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σχετικά με το αντικείμενο του διδακτορικού τους, προς εξειδικευμένο ή μη κοινό, με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.

Ικανότητες:
• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία, επάρκεια και αυτονομία τις αποκτηθείσες γνώσεις και τις ικανότητές τους στην έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά ή πρωτότυπα ζητήματα.
• Επιζητούν την επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων στον χώρο.
• Εφαρμόζουν στο πεδίο της εξειδίκευσής τους τις νέες γνώσεις, μεθοδολογίες και πρακτικές με τις οποίες έχουν εξοικειωθεί, με απώτερο στόχο την προαγωγή της Επιστήμης της Γεωγραφίας.
• Συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη νέων γνώσεων και καινοτόμων πρακτικών στον επαγγελματικό και επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιούνται.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/ επιμόρφωση/ διδασκαλία, καθώς επίσης για τη διαχείριση μιας επιστημονικής ή άλλης ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.
• Επιλέγουν και εφαρμόζουν τον κατάλληλο σχεδιασμό έρευνας για την απάντηση του εκάστοτε επιστημονικού ερωτήματος που καλούνται να διατυπώσουν.
• Υλοποιούν στις έρευνές τους το κατάλληλο κάθε φορά μείγμα θεωρίας και εμπειρικής εφαρμογής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε τομείς Εφαρμοσμένης Γεωγραφίας και Διαχείρισης του Χώρου και στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Γεωγραφίας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιo

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη