Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε. Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κατεύθυνση Προχωρημένου εξαμήνου: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων ή β) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων). Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων.

Περιγραφή

Όσον αφορά στις γενικές ικανότητες, ένας απόφοιτος της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων θα είναι σε θέση ως επαγγελματίας να:
• Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στην ίδρυση, αρχική λειτουργία, χρηματοδότηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
• Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, καθώς και διοικητικές πρακτικές στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, τόσο στο λειτουργικό τους επίπεδο (operational level), όσο και στο χρηματοοικονομικό τους επίπεδο (financial level) και στο στρατηγικό τους επίπεδο (strategic level).
• Επιλέγει και εφαρμόζει τις κατάλληλες μεθόδους ανάλυσης οικονομικών και πληροφοριακών δεδομένων, προκειμένου να καταλήξει σε κατάλληλους δείκτες για τη βελτίωση των προϊόντων και της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
• Εφαρμόζει τις αρχές των επιστημονικών γνώσεων και της τεχνικής κατάρτισης στον σχεδιασμό και στην ανάλυση επιτυχημένων πολιτικών ανάπτυξης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς.
• Εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα διοίκησης για την επίτευξη των στόχων δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.
• Επιλέγει και εφαρμόζει επιστημονικές και τεχνολογικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή, τιμολόγηση, διανομή και προώθηση προϊόντων.
• Επιλέγει και εφαρμόζει αποτελεσματικές μεθόδους διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.
• Διαμορφώνει Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης σε όλες τις επιχειρήσεις.
• Υλοποιεί αποτελεσματική μελέτη του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων που οδηγούν στον στρατηγικό και λειτουργικό προγραμματισμό και έλεγχό τους, καθώς επίσης και στη διαμόρφωση επιχειρησιακών σχεδίων.
• Εφαρμόζει αποτελεσματικά συστήματα συλλογικής και ομαδικής εργασίας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, καθώς επίσης και συνεργασίας με εξωτερικούς παράγοντες του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα.

Όσον αφορά στις ειδικές ικανότητες, ένας απόφοιτος θα είναι σε θέση ως επαγγελματίας να:
• Υλοποιεί αποτελεσματικά δράσεις σχετικές με την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
• Επιλέγει και εφαρμόζει κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία για τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και την ανάπτυξη και μεγέθυνση των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
• Επιλέγει και εφαρμόζει τεχνικές βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου.

Ο απόφοιτος θα έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στα παρακάτω αντικείμενα:
Γενικά γνωστικά αντικείμενα:
- Διοίκηση Επιχειρήσεων
- Ποσοτικές Μέθοδοι
- Μάρκετινγκ
- Δίκαιο
- Πληροφορική
- Λογιστική
- Οικονομική
- Χρηματοοικονομική
- Βιώσιμη Ανάπτυξη
- Ξένη Γλώσσα

Εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα:
- Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
- Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική
- Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισμών
- Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
- Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
- Χρονοσειρές και Προβλέψεις
- Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου
- Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
- Θεσμοί και Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης
- Αειφορία και Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
- Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
- Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα σπουδών εξασφαλίζει γενικά στον απόφοιτό του δεξιότητες ικανοποιητικού επιπέδου ώστε να είναι σε θέση να:
• Χρησιμοποιεί τη γνώση από διάφορες επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές για να αναλύσει, να σχεδιάσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες διοίκησης επιχειρήσεων.
• Χρησιμοποιεί επιστημονικές/αναλυτικές μεθόδους και τους πόρους που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση της εργασίας του, θέτοντας εφικτούς στόχους.
• Εφαρμόζει κατάλληλες σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους και πρακτικές στη διοίκηση.
• Συγκεντρώνει και αναλύει τα κατάλληλα στοιχεία για την αποτελεσματική υποστήριξη της λήψης αποφάσεων που έχουν σχέση με τη διάθεση και κατανομή των πόρων.
• Αναπτύσσει και εφαρμόζει κατάλληλους μηχανισμούς και διαδικασίες ελέγχου.
• Κατανοεί πώς να αξιοποιεί και εφαρμόζει νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και του management.
• Συντάσσει μελέτες αξιολόγησης επενδυτικών αποφάσεων είτε αυτές αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις/οργανισμούς, είτε αφορούν απαιτήσεις προγραμματισμού έργων, αφορούν μέτρα πολιτικής.
• Διαγιγνώσκει, αντιμετωπίζει και λύνει θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και την ανάπτυξη και μεγέθυνση των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα επιλέγοντας και εφαρμόζοντας κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Όσον αφορά στις γενικές ικανότητες, ένας απόφοιτος της Κατεύθυνσης Προχωρημένου εξαμήνου Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων θα είναι σε θέση ως επαγγελματίας να:
• Εφαρμόζει διαδικασίες και τεχνικές ανάλυσης απαιτήσεων για τη σχεδίαση εφαρμογών, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και Πληροφοριακών Συστημάτων.
• Προσδιορίζει συναφείς τεχνολογίες και πρότυπα απαραίτητα για την αρχιτεκτονική σχεδίαση πληροφοριακών έργων, εφαρμογών ή βελτιώσεων υφιστάμενων υποδομών.
• Επιλέγει τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις για την ανάπτυξη εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.
• Διαμορφώνει κατάλληλα συστατικά λογισμικού ή δικτύου του συστήματος για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους.
• Σχεδιάζει δομές δεδομένων και κατασκευάζει μοντέλα δομής συστήματος σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανάλυσης.
• Εφαρμόζει συστηματική μεθοδολογία για την ανάλυση και την κατασκευή απαιτούμενων συστατικών και διάμεσων (interfaces).
• Σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ερευνά και υποκινεί διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας.

Όσον αφορά στις ειδικές ικανότητες, ένας απόφοιτος Κατεύθυνσης Προχωρημένου εξαμήνου Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων θα είναι σε θέση ως επαγγελματίας να:
• Δημιουργεί και εκτελεί διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και αξιοπιστίας λογισμικού.
• Οργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις στα γενικά και ειδικά θέματα της πληροφορικής.
• Σχεδιάζει και υλοποιεί Πληροφοριακά Συστήματα που να ικανοποιούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.
• Εφαρμόζει κατάλληλα προγράμματα λογισμικού για την υλοποίηση εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές.
• Σχεδιάζει, εγκαθιστά, ρυθμίζει, τροποποιεί, ελέγχει και συντηρεί πληροφοριακά συστήματα για την κάλυψη συγκεκριμένων λειτουργικών απαιτήσεων.
• Αναλύει και σχεδιάζει ασφαλή δίκτυα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας τους.
• Εφαρμόζει κατάλληλες τεχνολογίες και προγράμματα λογισμικού για την υλοποίηση υπηρεσιών διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων και προβολής σε κοινωνικά δίκτυα.

Ο απόφοιτος Κατεύθυνσης Προχωρημένου εξαμήνου Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων θα έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στα παρακάτω αντικείμενα:
Γενικά γνωστικά αντικείμενα:
- Γλώσσες προγραμματισμού
- Μέθοδοι ανάπτυξης λογισμικού
- Δομές Βάσεων Δεδομένων και οργάνωση περιεχομένου
- Μοντελοποίηση απαιτήσεων και τεχνικές ανάλυσης αναγκών
- Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
- Λειτουργικά Συστήματα και πλατφόρμες λογισμικού
- Συστήματα βασισμένα στη γνώση, έμπειρα συστήματα
- Αρχές σχεδιασμού αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής.

Εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα:
- Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων δεδομένων και σχετιζόμενες αρχιτεκτονικές
- Γλώσσες για περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασμού έργων
- Τεχνολογίες διαδικτύου
- Τεχνολογίες Πολυμέσων
- Νέες αναδυόμενες τεχνολογίες (διαχείριση γνώσης και σημασιολογικός ιστός)
- Μέθοδοι ανάλυσης πληροφορίας και επιχειρησιακών διαδικασιών
- Αναδυόμενες τεχνολογίες και επιχειρησιακές εφαρμογές, οργανωτικές διαδικασίες και δομές, τεχνικές ανάλυσης αναγκών
- Κινητές τεχνολογίες και απαιτήσεις περιβάλλοντος
- Παράλληλα και Κατανεμημένα συστήματα και εφαρμογές.

Το πρόγραμμα σπουδών Κατεύθυνσης Προχωρημένου εξαμήνου Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων εξασφαλίζει γενικά στον απόφοιτό του δεξιότητες ικανοποιητικού επιπέδου ώστε να είναι σε θέση να:
• Χρησιμοποιεί τη γνώση από διάφορες τεχνολογικές περιοχές για να διαμορφώσει την επιχειρησιακή αρχιτεκτονική του Πληροφοριακού Συστήματος.
• Συλλέγει, διαμορφώνει και επικυρώνει τις λειτουργικές και μη-λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος.
• Σχεδιάζει τις λειτουργικές προδιαγραφές με βάση τις προσδιορισθείσες απαιτήσεις. Εφαρμόζει κατάλληλες αρχιτεκτονικές λογισμικού.
• Συνεργάζεται στο πλαίσιο ομάδων σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών.
• Εφαρμόζει μεθόδους εξόρυξης δεδομένων.
• Κατανοεί τη χρήση της διαδικτυακής τεχνολογίας προς όφελος του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας.
• Κατανοεί τη χρήση της διαδικτυακής τεχνολογίας προς όφελος της διαφήμισης, του μάρκετινγκ και της προβολής μιας επιχείρησης και των αγαθών που προσφέρει.
• Κατανοεί το διαδικτυακό περιβάλλον λειτουργίας.
• Κατανοεί τη χρήση πολυμέσων και τη μορφοποίησή τους για χρήση σε πολυμεσικές διαδικτυακές εφαρμογές και εφαρμογές κινητού υπολογισμού.
• Διαγιγνώσκει, λύνει, αντιμετωπίζει και τεκμηριώνει τεχνικά προβλήματα που αφορούν πληροφοριακά συστήματα με συστηματικό τρόπο.
• Διενεργεί ελέγχους ασφάλειας. Εφαρμόζει τεχνικές παρακολούθησης και εντοπισμού κενών ασφαλείας.
• Συντάσσει επιστημονικές εργασίες με δομημένο τρόπο και τις παρουσιάζει μέσω διαλέξεων και τη χρήση εποπτικών μέσων.
Περαιτέρω πληροφορίες

Οι φοιτητές, αφού λάβουν τις απαραίτητες γενικές γνώσεις (μαθήματα κορμού) στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, τους προσφέρεται η εξειδίκευση στο αντικείμενο της επιλογής τους, η οποία εντάσσεται σε μία από τις δύο κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου.
Τα μαθήματα κορμού έχουν σκοπό να προσφέρουν αφενός τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία, τις γνώσεις και το πλαίσιο αναφοράς της Διοίκησης των Επιχειρήσεων γενικότερα, και αφετέρου μια συστηματική εισαγωγή στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του κλάδου. Συμπεριλαμβάνονται μαθήματα που δίνουν το γενικό θεωρητικό υπόβαθρο και τις μαθηματικές, οικονομικές και βασικές γνώσεις πληροφορικής που απαιτούνται για τη γενική κατεύθυνση της κατανόησης της γνώσης στη διοίκηση των επιχειρήσεων.
Η περαιτέρω εμβάθυνση (και ως ένα βαθμό εξειδίκευση) συντελείται στα τελευταία τέσσερα εξάμηνα των σπουδών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επιλέγουν το επιστημονικό πεδίο της προτίμησής τους.
Μετά την περάτωση του 4ου εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές επιλέγουν μια εκ των δύο κατευθύνσεων του προγράμματος της εισαγωγικής κατεύθυνσης και υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα της επιλεγμένης κατεύθυνσης και τέσσερα από τα οκτώ υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα.
Οι κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου συγκροτούν δύο θεματικές περιοχές επιμέρους γνωστικών αντικειμένων αιχμής της επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων και είναι:
• Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στο Π.Σ. της κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θεματικά πεδία: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ποσοτικές Μέθοδοι, Μάρκετινγκ, Δίκαιο, Πληροφορική, Λογιστική, Οικονομική, Χρηματοοικονομική, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ξένη Γλώσσα.

Τα Θεματικά Πεδία της Κατεύθυνσης Προχωρημένου εξαμήνου Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων είναι τα εξής: Πληροφοριακά Συστήματα, Πληροφορική, Διαχείριση Συστημάτων Δεδομένων, Δικτύωση και Τεχνολογίες Πληροφορικής.
Ο πτυχιούχος της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κατεύθυνση Προχωρημένου εξαμήνου Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων γνωρίζει την επιστημονική μεθοδολογία, έχει αναπτύξει τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες, έχει αποκομίσει εμπειρίες από την επαγγελματική πρακτική και είναι σε θέση να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, υποστηρίζοντας επιτυχώς την αξιοποίηση των θεωρητικών και εμπειρικών του γνώσεων πάνω στο αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων.
Ειδικότερα, ο πτυχιούχος, μπορεί να απασχοληθεί είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως στέλεχος επιχείρησης ή οργανισμού του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς έχει τις εξής δυνατότητες:
• Εφαρμογή των αρχών της επιστήμης και της τεχνολογίας στην ανάλυση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
• Ανάλυση και ικανοποίηση των αναγκών των οργανισμών και των επιχειρήσεων, μέσω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της διαμόρφωσης, της διαχείρισης και της υποστήριξης των υπολογιστικών και επικοινωνιακών τεχνολογιών.
• Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι και των δύο κατευθύνσεων διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να απασχολούνται σε όλους τους τομείς των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι, ή στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Ανάλογα με την εμπειρία και επιμόρφωσή τους μπορεί να ασχοληθούν:
• Ως στελέχη οργανισμών του δημόσιου τομέα και τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, με αντικείμενο τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την καθοδήγηση και τον έλεγχο των διοικητικών δραστηριοτήτων, τη λογιστική και φοροτεχνική τους παρακολούθηση, την ανάλυση των προβλημάτων της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τη στελέχωση και τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λειτουργία και το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης σε συνδυασμό με τα προβλήματα παραγωγικότητας, την ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων αμοιβής της εργασίας, την ανάλυση των παραγωγικών συστημάτων και των διαδικασιών εξυπηρέτησης και των γενικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής, τη διαχείριση των έργων διοίκησης και οικονομίας, την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις, και την ανάλυση των προβλημάτων χρηματοδοτικής διοίκησης της επιχείρησης.
• Ως σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων, χρηματοοικονομικής διοίκησης, λογιστικών και φοροτεχνικών θεμάτων, έρευνας αγοράς και ανάπτυξης πωλήσεων, διασφάλισης ποιότητας, επιχειρησιακής έρευνας, διοίκησης παραγωγικών και πληροφοριακών συστημάτων, εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων.
• Ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα διοίκησης και οικονομίας.
• Ως εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
• Σε υπάρχουσα οικογενειακή μικρομεσαία επιχείρηση.
• Ως ιδρυτές δικών τους επιχειρήσεων.


Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.