Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Νεφρολογική Φροντίδα". Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Στόχος είναι οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ευρύ επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία στη σύγχρονη Νοσηλευτική Φροντίδα στα πεδία Κλινική Νεφρολογία, τη Θεραπεία Νεφρικής Υποκατάστασης (Αιμοκάθαρση, Περιτοναϊκή Κάθαρση) και τη Νεφρική Μεταμόσχευση. Με την αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιτυγχάνεται διεξοδική και σε βάθος εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση, βασισμένη στα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά και κλινικά δεδομένα. Τελικός στόχος είναι να παρέχει στους πτυχιούχους τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για μια επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη