Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Εφαρμοσμένη Πληροφορική». Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Γνώσεις
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση σε δώδεκα (12) Μεταπτυχιακά Μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε εκατό είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες, κατανεμημένα σε τέσσερα (4) εξάμηνα σε θέματα που αφορούν Τεχνολογίες Λογισμικού, Υλικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Επιστήμη Δεδομένων, κ.α.. Αναλυτικότερα τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. καλύπτουν τις παρακάτω περιοχές:
• Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών
• Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εφαρμογών
• Οργάνωση Η/Υ
• Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
• Συστήματα Βάσεων Δεδομένων
• Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
• Δίκτυα Υπολογιστών
• Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού
• Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού
• Ασφάλεια και Κρυπτογραφία
• Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
• Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων
• Ανάπτυξη Κινητών Εφαρμογών
• Εφαρμογές με Ενσωματωμένα Συστήματα
• Μηχανική Μάθηση
• Ασύρματα Δίκτυα
• Σοβαρά Παίγνια

Δεξιότητες
Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» προσφέρει:
• Υψηλού επιπέδου επιστημονική θεωρητική και εφαρμοσμένη εξειδίκευση, σε κατόχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Στρατιωτικών Σχολών, σε θέματα σχετικά με την Επιστήμη της Πληροφορικής και τις εφαρμογές της.
• Δεξιότητες για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε σχετικούς τομείς.
• Δεξιότητες για τη διαμόρφωση κατάλληλου επιστημονικού υπόβαθρου για τη συνέχιση των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο ως απόρροια της έρευνας και εμβάθυνσης των γνώσεων σε σχετικούς επιστημονικούς τομείς.

Ικανότητες
Με την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση:

• Να γνωρίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία του Η/Υ, τόσο σε επίπεδο υλικού, λειτουργικού συστήματος και λογισμικού.
• Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν αλγόριθμους και δομές δεδομένων.
• Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εφαρμογές τόσο σε Η/Υ όσο και στο διαδίκτυο και το νέφος.
• Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εφαρμογές για ενσωματωμένα συστήματα.
• Να επεξεργάζονται και να αναλύουν δεδομένα.
• Να διαχειρίζονται συστήματα βάσεων δεδομένων.
• Να κατανοούν τη πρωτόκολλα επικοινωνίας σε δίκτυα υπολογιστών και να σχεδιάζουν και υλοποιούν δικτυακές εφαρμογές.
• Να κατανοούν και να διαχειρίζονται θέματα ασφάλειας και κρυπτογραφίας υπολογιστών.
• Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εφαρμογές για την εκπαίδευση.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών δεν είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος στην περιοχή της Επιστήμης της Πληροφορικής και τις Εφαρμογές της.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

MSc in “Applied Informatics”