Πτυχίο Λογοθεραπείας (T.E.) Τμήμα Λογοθεραπείας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. * Η Σχολή που απονέμει είναι "Υγείας και Πρόνοιας" ή αυτή ήταν η σχολή του ΤΕΙ;

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο απόφοιτος του προγράμματος σπουδών θα μπορεί να:
 Κατανοεί το αντικείμενο της επιστήμης της Λογοθεραπείας και των τομέων αναφοράς της, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται ευέλικτα, σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα από το πεδίο της.
 Αποκτά κριτική σκέψη και δυνατότητα ευελιξίας και ευρηματικότητας ως προς την ανίχνευση, διάγνωση, αξιολόγηση στοχοθεσία και παρέμβαση σε όλο το φάσμα των διαταραχών λόγου, ομιλίας, φωνής, κατάποσης και επικοινωνίας παιδιών και ενηλίκων.
 Αναγνωρίζει και αναλύει τους γενετικούς, νευροφυσιολογικούς, ψυχοσυναισθηματικούς και κοινωνικο-πολιτισμικούς μηχανισμούς και τις επιδράσεις στους τομείς του λόγου, της ομιλίας, της επικοινωνίας, φωνής, κατάποσης κατά την αναπτυξιακή πορεία του ατόμου.
 Αναλύει και να περιγράφει την ανατομία, τη φυσιολογία καθώς και τη λειτουργία των οργάνων την ομιλίας, ακοής, φωνής, αντήχησης και κατάποσης, διακρίνοντας τις βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν τη δυσλειτουργία τους.
 Αποκτά γνώσεις των αντικειμένων της φωνητικής και φωνολογίας που του επιτρέπουν να αναγνωρίζει και να ανακαλεί το φωνολογικό σύστημα της Ελληνικής γλώσσας, αλλά και άλλων γλωσσών.
 Περιγράφει τους στόχους, τις βασικές αρχές των κλαδών της γλωσσολογίας και ψυχογλωσσολογίας, αναλύοντας και διακρίνοντας τα επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης.
 Περιγράφει τα στάδια της τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης, να αναγνωρίζει και να εκτιμά τη φύση των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών, την αιτιολογία, τα χαρακτηριστικά τους, ώστε να μπορεί έγκαιρα να τις διαγιγνώσκει, εφαρμόζοντας αποτελεσματικά εμπειρικές πρακτικές της διαφοροδιάγνωσης και θεραπείας.
 Προσδιορίζει την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα των διαφοροποιημένων αναγκών των ατόμων με αναπηρία.
 Διακρίνει πως να χρησιμοποιεί και να επιλέγει τις κατάλληλες τεχνολογίες και εφαρμογές στη λογοπαθολογική πρόληψη, διάγνωση ή/και θεραπεία.
 Γνωρίζει τη βασική λειτουργική νευροανατομία του λόγου και εξοικειώνεται με τη συμπτωματολογία και την σημειολογία των διαφόρων τύπων αφασιών, κατανοώντας τη διαφορική διάγνωση και εντοπιστική διαγνωστική στις αφασίες παρακολουθεί την πορεία τους σχεδιάζοντας τις κατάλληλες παρεμβάσεις.
 Αναγνωρίζει περιγράφει και προσδιορίζει χαρακτηριστικά των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος και να αξιολογεί τα ελλείμματα και τις αιτίες σε τομείς της ομιλίας, της γλώσσας, της κοινωνικότητας και της κοινωνικής επικοινωνίας τους.
Δεξιότητες: Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να:
 Επεξεργάζεται το εύρος αναφοράς και τον καθοριστικό ρόλο των αναπτυξιακών μηχανισμών σε όλο το φάσμα της εξελικτικής πορείας του ατόμου, ώστε να ερμηνεύει συγκριτικά την εκδήλωση πιθανών αποκλίσεων και διαταραχών του ατόμου στους τομείς της ψυχολογίας αλλά και της γλωσσικής ανάπτυξης.
 Επεξεργάζεται τον αναλυτικό τρόπο σκέψης που θα τον βοηθήσει να αναλύει το φυσιολογικό και διαταραγμένο λόγο/γλώσσα στα συντακτικά, μορφολογικά και φωνολογικά συνθετικά του στοιχεία και να κατανοεί τις σχέσεις μεταξύ τους.
 Ερμηνεύει τον τρόπο με τον οποίο κάθε θεραπευτική προσέγγιση παρεμβαίνει στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων, με στόχο την εξάλειψη των δυσλειτουργικών συμπτωμάτων.
 Χρησιμοποιεί το αντικείμενο της Μεθοδολογίας της έρευνας και των επιμέρους διαδικασιών εφαρμογής της με την εφαρμογή βασικών μεθόδων, προκειμένου για την υλοποίηση μιας έρευνας στον τομέα των ανθρωπιστικών-κοινωνικών επιστημών.
 Ερμηνεύει κάθε λογοπαθολογική διαταραχή σε όλο το ηλικιακό φάσμα, αναλύοντας τα κλινικά δεδομένα της αξιολόγησης και συμπεραίνοντας το επίπεδο και το είδος της διαταραχής, βασιζόμενος στη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων διαγνωστικών πρωτοκόλλων.
 Αποκτά δεξιότητες ερμηνείας γνωστικών λειτουργιών και αναπτυξιακών διαταραχών μέσω των όρων και των ερμηνευτικών μηχανισμών της Γνωστικής Ψυχολογίας, ώστε να διαχειρίζεται μεθοδολογικά εργαλεία και τεχνικές ενίσχυσης των γνωστικών διεργασιών.
 Αποκτά κριτική σκέψη και δυνατότητα ευελιξίας και ευρηματικότητας ως προς την ενίσχυση των στρατηγικών και την αντιμετώπιση προβλημάτων μάθησης, σκέψης, μνήμης και γλώσσας σε άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές.
 Αξιοποιεί γνώσεις που σχετίζονται με την παθοφυσιολογία και τα στάδια του μηχανισμού της σίτισης και κατάποσης, αναγνωρίζοντας τα αίτια εκτιμώντας τη συμπτωματολογία με ανιχνευτικές απεικονιστικές και μη απεικονιστικές διαγνωστικές μεθόδους.
 Ερμηνεύει τις διαταραχές φώνησης του ασθενούς, και να συμπεραίνει το επίπεδο και το είδος της διαταραχής με τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων διαγνωστικών πρωτοκόλλων.
 Διαχειρίζεται λογισμικά για την επεξεργασία κειμένου, εικόνας, ήχου, κίνησης και βίντεο, ώστε να δημιουργεί διαδραστικές πολυμεσικές ασκήσεις για την ανάπτυξη του λόγου προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε θεραπευόμενου.
Ικανότητες: Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να:
 Ερμηνεύει συμπεριφορές και αδυναμίες των ατόμων με δυσκολίες επικοινωνίας, ώστε να μπορεί να διατυπώνει και να προτείνει απόψεις για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών ζωής των θεραπευόμενων βασιζόμενος σε σύγχρονες επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις.
 Σχεδιάζει ένα παρεμβατικό πρόγραμμα βασισμένο σε επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για την βελτίωση ή και εξάλειψη των διαταραχών λόγου, ομιλίας, φωνής, κατάποσης και επικοινωνίας παιδιών και ενηλίκων.
 Αξιοποιεί τα διαγνωστικά σταθμισμένα εργαλεία λογοθεραπείας που χρησιμοποιούνται στον Ελληνικό χώρο και διεθνώς, συνθέτοντας λογοθεραπευτικές εκθέσεις αξιολόγησης.
 Λειτουργεί συμβουλευτικά προς τους γονείς των παιδιών κι εφήβων με ψυχική διαταραχή, είτε συνεργάζεται σε πλαίσιο ομαδικής ψυχοθεραπείας με ειδικούς ψυχικής υγείας.
 Επιλέγει τους τομείς εξειδίκευσης στη Λογοθεραπεία και να αξιολογεί τις δυνατότητες εργασίας του στην αγορά εργασίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή, Λογοπαθολόγου, Λογοπεδικού, Θεραπευτών του Λόγου ΠΕ21, Θεραπευτών του Λόγου ΠΕ 26 στην Ελλάδα με βάση τα επαγγελματικά δικαιώματα του: ΠΔ. 96 του 2000 (ΦΕΚ Α.82/18-4-2002) και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος: ΠΔ 49/2016 (ΦΕΚ Α΄80/5-5-2016).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Λογοπαθολογίας. Πτυχίο Λογοπεδικής. Πτυχίο Διαταραχών του Λόγου και Επικοινωνίας. Πτυχίο Θεραπευτών του Λόγου και της Επικοινωνίας. Bachelor’s Degree in Speech Language Pathology. Bachelor’s Degree in Logopedics. Bachelor’s Degree in Speech Language and Communication Disorders. Bachelor’s Degree in Speech Pathology Sciences