Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή». Τμήμα Χημείας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Γνώσεις: οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν το θεωρητικό και εμπειρικό επιστημονικό υπόβαθρο, έχουν εμπεδώσει την ερευνητική σκέψη και τις τεχνικές δεξιότητες που σχετίζονται με τα πεδία των επιστημών του περιβάλλοντος και της αγροδιατροφής διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο της αγροτικής οικονομίας και της νομοθεσίας, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών με εφαρμογές στην κυκλική παραγωγή και οικονομία, αναγνωρίζουν τις σύγχρονες εξελίξεις των επιστημών του περιβάλλοντος και της αγροδιατροφής με έμφαση στην αγροχημεία και τα φαρμακευτικά φυτά, τα αποστάγματα και την μελισσοκομία, γνωρίζουν τα μαθηματικά μοντέλα που εφαρμόζονται στην μελέτη της ατμόσφαιρας και είναι εξοικειωμένοι με παραδείγματα εφαρμογής τους, αντιλαμβάνονται τις βασικές αρχές της βελτίωσης ή διατήρησης του γενετικού επιπέδου των αγροτικών ζώων και φυτών καθώς και των σύγχρονων βιοτεχνολογικών εφαρμογών, αναγνωρίζουν τις επιδημιολογικές μελέτες στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφορετικών διατροφικών πολιτικών και στρατηγικών.
Δεξιότητες: αναπτύσσουν αναλυτικές τεχνικές ελέγχου ρύπανσης και εκτίμησης επιπτώσεων στην τροφική αλυσίδα και τον άνθρωπο, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν αναλυτικές τεχνικές για τον έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων, ανακαλύπτουν και εφαρμόζουν τεχνικές και μεθοδολογίες στην καλλιέργεια φυτικών ειδών και εκτροφής παραγωγικών ζώων για την παραγωγή τροφίμων σε συνθήκες αειφορίας με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αναπτύσσουν δεξιότητες ανάλυσης και αξιολόγησης των φαινομένων με τη χρήση των διδαχθέντων θεωρητικών και εμπειρικών δεδομένων και τις εφαρμόζουν εντός του πλαισίου των παγκόσμιων αλληλεπιδράσεων που επηρεάζουν τον αγροτικό τομέα, Ικανότητες:
αναλύουν και υποστηρίζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται γενικότερα με την εκπαίδευση, την έρευνα και την εφαρμογή στη ζωική και φυτική παραγωγή την ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος, συντάσσουν μελέτες για την ανάπτυξη μεθοδολογιών και τεχνολογιών σχετικά με την προστασία και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, αναπτύσσουν μεθόδους που διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος, αναπτύσσουν διατροφικές μεθόδους μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος στη ζωική παραγωγή με παράλληλη έμφαση στην υγιεινή διατροφή με απουσία χρήσης χημικών πρόσθετων, διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων, αναπτύσσουν και συνδέουν στο πλαίσιο του μεσογειακού προτύπου διατροφής τη ζωική παραγωγή και την επίδραση συγκεκριμένων στοιχείων διατροφής (αντιοξειδωτικά, πολυφαινόλες, λιπαρά οξέα) στη διατροφική υγεία του ανθρώπου, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων σε ένα νέο ή άγνωστο περιβάλλον, εντός ευρύτερου (ή διεπιστημονικού) πλαισίου, συναφούς προς το γνωστικό τους πεδίο με την κατανόηση των σημαντικότερων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής και της Μεσογειακής χλωρίδας, έχουν την ικανότητα να συνδυάζουν γνώσεις και να χειρίζονται πολύπλοκα θέματα που αφορούν το αντικείμενο της χρήσης αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών στη ζωική παραγωγή.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών δεν είναι απαραίτητος για την άσκηση επαγγέλματος και δεν συνδέεται με άδεια άσκησης επαγγέλματος, προσόν αξιολογίσιμο.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη