Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεπιστημονική Προσέγγιση Αναπτυξιακών και Επίκτητων Διαταραχών Επικοινωνίας». Τμήμα Λογοθεραπείας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. ΤΕΙ Ηπείρου ή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ;

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να:
•επιδεικνύει μια ολοκληρωμένη κατανόηση και εκμάθηση των εννοιών, των πληροφοριών και των τεχνικών της μεθοδολογίας έρευνας,
•διατηρεί πνευματικό ενδιαφέρον και κριτική σκέψη ως επαγγελματίας μέσω της έμπρακτης εφαρμογής των επιστημονικών δεξιοτήτων που αποκόμισε και της δια βίου μάθησης.
Δεξιότητες: Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να:
•εφαρμόζει τις υπάρχουσες επιστημονικές δεξιότητες στην έρευνα και στην κλινική πρακτική,
•επικοινωνεί με αυτοπεποίθηση με συναδέλφους της ειδικότητας μέσω επίσημων παρουσιάσεων αλλά και με την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα τόσο με προφορικές παρουσιάσεις όσο και με δημοσιευμένα άρθρα σε έγκριτα περιοδικά.
Ικανότητες: Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να:
•προαγάγει την αριστεία στην κλινική πράξη επεκτείνοντας και ενισχύοντας το υφιστάμενο υπόβαθρο θεωρητικών γνώσεών του με την κριτική επίγνωση των νέων αντιλήψεων και εξελίξεων στην κλινική εξειδίκευση της επιλογής του,
•σχεδιάζει και εφαρμόζει, με ένα βαθμό αυτονομίας, λαμβάνοντας υπόψη την κλινική ηθική και δεοντολογία, μικρής κλίμακας ερευνητικές μελέτες σε επιλεγμένη κλινική ειδική περιοχή. Οι μελέτες αυτές θα δράσουν ενισχυτικά στο επαγγελματικό του προφίλ.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης σε διαταραχές συναφής με την επιστήμη της Λογοθεραπείας, Λογοπαθολογίας, Λογοπεδικής αναγνωρισμένο σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΜΠΣ Λογοπαθολογίας•Λογοθεραπείας•Λογοπεδικής. M.Sc. SLP•SLT•Logopedics