Διατμηματικό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών». Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Σχολή .... - Τμήμα Χημείας. Σχολή .... - Τμήμα Φυσικής. Σχολή .... Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Γνώσεις: Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Χημείας και Φυσικής, Πολυτεχνικής Σχολής και Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) αντίστοιχα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Χημεία και Τεχνολογία Υλικών, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία στη χημεία, στη φυσική, την υπολογιστική επιστήμη, και στην μηχανική χημικών και φυσικών διεργασιών σε όλες τις βασικές κατηγορίες υλικών, καθώς και κατανόηση και επίγνωση των μεθόδων σύνθεσης και χαρακτηρισμού βασικών υλικών, η μάθηση της κατασκευής νέων υλικών, η προηγμένη γνώση για χρήση ανάλογα με τις απαιτήσεις των εφαρμογών και τις απαιτούμενες ιδιότητες. Την διοίκηση του ΔΠΜΣ την έχει το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.
Δεξιότητες: Με την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών ο διπλωματούχος θα μπορεί να εφαρμόσει βασικές αρχές Χημείας, Φυσικής και της μηχανικής στον σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων από προηγμένα ή/και παραδοσιακά υλικά καθώς επίσης και να μπορεί να χαρακτηρίσει φυσικοχημικά με σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές αυτά τα υλικά με σκοπό την κατασκευή καινοτόμων και πρωτότυπων προϊόντων με οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.
Ικανότητες: Με την επιτυχή αποπεράτωση του ΔΠΜΣ ο διπλωματούχος εφαρμόζοντας θεμελιώδεις αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις Χημείας, Φυσικής και Μηχανικής Υλικών είναι σε θέση να επινοεί, κατασκευάζει, επεξεργάζεται, βελτιώνει τις ιδιότητες βασικών, παραδοσιακών και προηγμένων υλικών με στόχο το οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, να βελτιώνει τις μεθόδους σύνθεσής/παρασκευής τέτοιων υλικών, και να πιστοποιεί τέτοια υλικά για τη χρήση τους σε πραγματικές εφαρμογές.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Η κτήση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χημεία και Τεχνολογία Υλικών δεν αποτελεί απαραίτητο προσόν για την άσκηση επαγγέλματος στην Ελλάδα, πλην όμως προσφέρει τη δυνατότητα μεγαλύτερης εμβάθυνσης και εξειδίκευσης, που πολλές φορές είναι επιθυμητή στην αγορά εργασίας, και ιδίως στον ιδιωτικό τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη