Διδακτορικό Δίπλωμα στη Λογοθεραπεία. Τμήμα Λογοθεραπείας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Ο διδάκτορας του Τμήματος Λογοθεραπείας μπορεί να: Γνώσεις:
• Διαθέτει αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένο επιμέρους τομέα της Λογοθεραπείας που εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.
• Επιδεικνύει κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών ενός συγκεκριμένου επιμέρους τομέα της Λογοθεραπείας, καθώς και της διασύνδεσής του με άλλους γνωστικούς τομείς.
• Διαθέτει αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του συγκεκριμένου επιμέρους γνωστικού πεδίου, με το οποίο ασχολήθηκε στο διδακτορικό του.
Δεξιότητες:
• Εφαρμόζει με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες εξειδικευμένου αντικειμένου του διδακτορικού του με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις δικές του έρευνες, μελέτες και εργασίες.
• Εφαρμόζει με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες με το διδακτορικό του εξειδικευμένες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά ή πρωτοποριακά ζητήματα.
• Είναι σε θέση να αξιολογεί, να ερμηνεύει και να προωθεί σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το εξειδικευμένο πεδίο του διδακτορικού του.
• Αρθρώνει επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα του εξειδικευμένου τομέα του διδακτορικού του και να διαμορφώνει έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.
• Τεκμηριώνει τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σχετικά με το αντικείμενο του διδακτορικού του, προς εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
Ικανότητες:
• αναπτύξει με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές του σε υψηλό επίπεδο.
• Εφαρμόζει με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησε από την εκπόνηση του διδακτορικού του και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα.
• Επιλύει προβλήματα και να λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη, που αποκτήθηκε από την ενδελεχή μελέτη του αντικειμένου του διδακτορικού του.
• Συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο και να διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων.
• Αναλαμβάνει αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/ επιμόρφωση/ διδασκαλία, καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και να αξιολογεί την απόδοσή της.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Διδακτορικό συναφές με την επιστήμη της Λογοθεραπείας, Λογοπαθολογίας, Λογοπεδικής.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Δρ. Λογοπαθολογίας-Λογοθεραπείας-Λογοπεδικής. PhD. in SLP. PhD. in SLT. PhD. in Logopedics