Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία. Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ
• Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένο επιμέρους τομέα του γνωστικού πεδίου της Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο που εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.
• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών ενός συγκεκριμένου επιμέρους τομέα του γνωστικού πεδίου της Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας.
• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του συγκεκριμένου επιμέρους γνωστικού πεδίου, με το οποίο ασχολήθηκαν στο διδακτορικό τους.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
• Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες εξειδικευμένου αντικειμένου του διδακτορικού τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις δικές τους έρευνες, μελέτες και εργασίες.
• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες με το διδακτορικό τους εξειδικευμένες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά ή πρωτοποριακά ζητήματα.
• Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το εξειδικευμένο πεδίο του διδακτορικού τους.
• Αρθρώνουν επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα του εξειδικευμένου τομέα του διδακτορικού τους και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.
• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σχετικά με το αντικείμενο του διδακτορικού τους, προς εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
• Έχουν αναπτύξει με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν από την εκπόνηση του διδακτορικού τους και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα.
• Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη που αποκτήθηκε από την ενδελεχή μελέτη του αντικειμένου του διδακτορικού τους.
• Συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο και διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/ επιμόρφωση/ διδασκαλία, καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα προσφέρει Διδακτορικό Πρόγραμμα στους επιμέρους επιστημονικούς τομείς της Διοικητικής Επιστήμης, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύει ερευνητές που να είναι σε θέση να παράγουν ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών.
Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να εμφανίζει πρωτότυπη συμβολή στη γνώση, η οποία κυρίως να αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών στο πλήρες κείμενο. Η διατριβή μπορεί να γραφτεί στα Ελληνικά ή Αγγλικά, αλλά θα συνοδεύεται από εκτεταμένη περίληψη στην άλλη γλώσσα. Η εξέταση της διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Για εισδοχή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα απαιτείται Πτυχίο Master σε συναφή κλάδο. Το πρόγραμμα είναι τουλάχιστον τριετές.

Σχέση με την απασχόληση

Είναι απαραίτητος για Διδακτικό/Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη