Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κατεύθυνση Διαχείριση έργων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση τη Διαχείριση Έργων αποκτούν πέραν από τις βασικές τους γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, και τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να απασχολούνται ως υπεύθυνοι διαχείρισης, προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου έργων είτε στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι προγραμματίζουν τους πόρους που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση ενός έργου, θέτοντας εφικτούς στόχους, εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και πρακτικές στην διοίκηση ενός έργου με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και την επίτευξη των τιθέμενων στόχων, είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις που έχουν σχέση με την διάθεση και κατανομή των πόρων που χρησιμοποιούνται στην διάρκεια ενός έργου έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη κατανομή και αξιοποίηση τους, αποκτούν τις γνώσεις για να αναπτύξουν και να λειτουργήσουν μηχανισμούς και διαδικασίες ελέγχου της πορείας έργων, είναι σε θέση να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και του management σε θέματα που αφορούν διοίκηση και διαχείριση έργων και λειτουργιών και αποκομίζουν τις απαραίτητες γνώσεις για την εκπόνηση μελετών προγραμματισμού έργων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν με επιτυχία: (α) να επιδιώξουν Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, (β) να παρακολουθήσουν, στηριζόμενοι στο υπόβαθρο των σπουδών τους, τις ταχύρρυθμες εξελίξεις, τόσο θεωρητικές όσο και τεχνολογικές, στο γνωστικό τους αντικείμενο και (γ) να εργαστούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Σχέση με την απασχόληση

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν καθορισθεί με το ΠΔ 514/89 (ΦΕΚ 218/τ.Α΄/5.10.89) σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2γ' του άρθ.25 του ιδρυτικού νόμου των Τ.Ε.Ι. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α'/24-11-1983). Συμπληρωματικά δικαιώματα έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2515/97 ''Άσκηση Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού'' (ΦΕΚ 154/τ.Α'/25-7-97) και του Π.Δ.340/98 ''Περί επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεως του'' (ΦΕΚ 228/τ.Α'/6-10-98) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθ.13 του Ν.2771/99 (ΦΕΚ 280/τ.Α'/16-12-99) και του άρθ.17 του Ν.3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Α'/28-6-2006), σύμφωνα με τις οποίες οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα της απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος με κατεύθυνση τη Διαχείριση Έργων απασχολούνται επαγγελματικά στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε ανάλογες θέσεις εργασίας: • Ως διαχειριστές έργων. • Ως στελέχη συμβουλευτικών υπηρεσιών • Ως στελέχη τεχνικών εταιρειών και εταιρειών πληροφορικής. • Ως στελέχη εταιρειών και οργανισμών που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Αυτές οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται σε κλάδους και τομείς της ελληνικής οικονομίας (στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα) όπως: οι τεχνικές εταιρείες, γραφεία διπλωματούχων μηχανικών, εταιρείες υλοποίησης πληροφοριακών έργων, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδίοίκησης (ΟΤΑ), νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, γραμματείες περιφερειών, διαχειριστικές αρχές υλοποίησης προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο κλπ.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.