Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Οι σπουδαστές που ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων θα αποκτήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες για:
1. Την κατανόηση των περιοχών εξειδίκευσης για την επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων και την αντιμετώπιση επιχειρηματικών ευκαιριών.
2. Το επιχειρηματικό και νομοθετικό περιβάλλον και την αναγνώριση και την πρόβλεψη των κινδύνων και των ευκαιριών που παρουσιάζονται.
3. Την εφαρμογή των μαθηματικών και της στατιστικής, προσανατολισμένων στην εφαρμογή της ποσοτικής ανάλυσης και τεκμηρίωσης.
4. Τη χρήση των νέων τεχνολογιών όπως εφαρμόζονται στη διοίκηση των επιχειρήσεων και οργανισμών.
5. Τη χρήση διοικητικών και διαχειριστικών μεθοδολογιών παρακολούθησης και ελέγχου έργων και ενεργειών.
6. Τη συμπεριφορά και τις ικανότητες της αποτελεσματικής διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Περαιτέρω πληροφορίες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν με επιτυχία: (α) να επιδιώξουν Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, (β) να παρακολουθήσουν, στηριζόμενοι στο υπόβαθρο των σπουδών τους, τις ταχύρρυθμες εξελίξεις, τόσο θεωρητικές όσο και τεχνολογικές, στο γνωστικό τους αντικείμενο και (γ) να εργαστούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Σχέση με την απασχόληση

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν καθορισθεί με το ΠΔ 514/89 (ΦΕΚ 218/τ.Α΄/5.10.89) σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2γ' του άρθ.25 του ιδρυτικού νόμου των Τ.Ε.Ι. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α'/24-11-1983).
Συμπληρωματικά δικαιώματα έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2515/97 ''Άσκηση Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού'' (ΦΕΚ 154/τ.Α'/25-7-97) και του Π.Δ.340/98 ''Περί επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεως του'' (ΦΕΚ 228/τ.Α'/6-10-98) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθ.13 του Ν.2771/99 (ΦΕΚ 280/τ.Α'/16-12-99) και του άρθ.17 του Ν.3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Α'/28-6-2006), σύμφωνα με τις οποίες οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα της απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να ασχοληθούν:
• Ως στελέχη οργανισμών του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
• Ως στελέχη των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την καθοδήγηση και τον έλεγχο των διοικητικών δραστηριοτήτων, την λογιστική και φοροτεχνική τους παρακολούθηση, την ανάλυση των προβλημάτων της ανθρώπινης συμπεριφοράς, την στελέχωση και την συμμετοχή των εργαζομένων στη λειτουργία και το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης σε συνδυασμό με τα προβλήματα παραγωγικότητας, την ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων αμοιβής της εργασίας, την ανάλυση των παραγωγικών συστημάτων και των διαδικασιών εξυπηρέτησης και των γενικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής, τη διαχείριση των έργων διοίκησης και οικονομίας, την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις, και την ανάλυση των προβλημάτων χρηματοδοτικής διοίκησης της επιχείρησης.
• Ως διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεις και ως εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.