Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Καινοτομία στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα". Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Περιγραφή

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Καινοτομία στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα και καλύπτει διάφορες πτυχές του αντικειμένου, από τη σύλληψη νέων επιχειρηματικών ιδεών μέχρι την υλοποίησή τους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
Πρόκειται για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που στοχεύει να εκπαιδεύσει και να παρέχει γνώσεις σε αποφοίτους που φιλοδοξούν να γίνουν στελέχη επιχειρήσεων υψηλού επιπέδου ή μελλοντικοί επιχειρηματίες, τόσο στον τομέα της τεχνολογίας όσο και στον τομέα της διοίκησης.
Τα μαθήματα διδάσκονται στα δύο πρώτα εξάμηνα, ενώ στο τρίτο ο μεταπτυχιακός φοιτητής επικεντρώνεται στη συγγραφή της μεταπτυχιακής του διατριβής. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διδάσκονται μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Α' εξάμηνο σπουδών καθώς και εξειδικευμένα μαθήματα στα πεδία της Τεχνολογίας αιχμής στο Β' εξάμηνο σπουδών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων καλύπτει τόσο γενικά θέματα όσο και εντελώς εξειδικευμένα, όπως π.χ. νανοτεχνολογία, βιοϊατρική τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη κ.ά. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές χρησιμοποιούν εργαστήρια με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας όπως TEM, SEM/EDX, SAXS/WAXS, GRID-CERN κ.ά. Έτσι οι απόφοιτοι κατανοούν τις γνώσεις που απέκτησαν και μπορούν να τις εφαρμόσουν ώστε να ξεκινήσουν δικές τους επιχειρήσεις ή να αναζητήσουν καριέρα σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, όπως ο διοικητικός, ο κατασκευαστικός, ο μελετητικός, η συμβουλευτική των επιχειρήσεων ή ακόμα και να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα.
Επίσης οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά στο CERN, δεδομένης και της εγκατάστασης του υπερυπολογιστικού συστήματος GRID-TIER2-CERN στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι να παρέχει γνώσεις σε θέματα Διοίκησης και Διαχείρισης της Καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της Επιχειρηματικότητας, καθώς και στην παροχή προωθημένων γνώσεων σε όλο το φάσμα των νέων τεχνολογιών και τεχνολογιών αιχμής.
Πρόκειται για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που στοχεύει να εκπαιδεύσει αποφοίτους που φιλοδοξούν να γίνουν στελέχη επιχειρήσεων υψηλού επιπέδου ή μελλοντικοί επιχειρηματίες, τόσο στον τομέα της τεχνολογίας όσο και στον τομέα της διοίκησης. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διάρκειας τριών (3) εξαμήνων αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων, με τη φιλοδοξία να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα καθώς και να διευθύνουν καινοτόμες επιχειρήσεις υπό οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και ηθική σκοπιά. Καλύπτει διάφορες πτυχές του αντικειμένου, από τη σύλληψη νέων επιχειρηματικών ιδεών μέχρι την υλοποίησή τους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4). 
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.