Πτυχίο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Τ.Ε. Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων.

Περιγραφή

Όσον αφορά στις γενικές ικανότητες, ένας απόφοιτος της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας θα είναι σε θέση ως επαγγελματίας να:
• Αναλύει το μακροοικονομικό και το μικροοικονομικό περιβάλλον της τουριστικής επιχείρησης και να χρησιμοποιεί στατιστικά και μαθηματικά μοντέλα προκειμένου να σχεδιάζει βιώσιμες τουριστικές πολιτικές σύμφωνες με τις ανάγκες του πελάτη.
• Οργανώνει και να διοικεί μια τουριστική επιχείρηση με βάση τις αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ.
• Διαχειρίζεται και να αναλύει πληροφοριακά δεδομένα και να χρησιμοποιεί το μάρκετινγκ προκειμένου να κάνει ελκυστικότερο και ανταγωνιστικότερο το τουριστικό προϊόν.

Όσον αφορά στις ειδικές ικανότητες, ένας απόφοιτος της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας θα είναι σε θέση ως επαγγελματίας να:
• Σχεδιάζει και να αναπτύσσει το κατάλληλο είδος εναλλακτικού και μη τουρισμού με βάση τα χαρακτηριστικά της περιοχής σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και το δίκαιο του τουρισμού.
• Σχεδιάζει και να εφαρμόζει πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης και να αναλύει τους τουριστικούς δείκτες και τις χρηματοοικονομικές τάσεις που υπάρχουν, χρησιμοποιώντας οικονομικά, λογιστικά και στατιστικά εργαλεία.
• Εφαρμόζει τη διοίκηση ολικής ποιότητας στην τουριστική επιχείρηση και να διαχειρίζεται τις κρίσεις σε τουριστικά ή ξενοδοχειακά καταλύματα.
• Σχεδιάζει καινοτόμα τουριστικά προϊόντα και να αναπτύσσει το μάρκετινγκ πάντα με γνώμονα τις ανάγκες του καταναλωτή.

Ο απόφοιτος της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας θα έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στα παρακάτω αντικείμενα:
Γενικά γνωστικά αντικείμενα:
- Διοίκηση Επιχειρήσεων
- Ποσοτικές Μέθοδοι
- Πληροφορική
- Λογιστική
- Μάρκετινγκ
- Οικονομική
- Χρηματοοικονομική
- Δίκαιο
- Ξένη Γλώσσα
Εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα:
- Θεωρία του Τουρισμού
- Γεωγραφία του Τουρισμού
- Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό
- Οργάνωση και Διοίκηση Επισιτιστικών Μονάδων
- Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας
- Δίκαιο του Τουρισμού
- Οικονομική του Τουρισμού
- Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
- Τουριστικό Μάρκετινγκ
- Θαλάσσιος Τουρισμός
- Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων
- Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική
- Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας
- Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
- Διαχείριση Κρίσεων στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία
- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία.

Το πρόγραμμα σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας εξασφαλίζει γενικά στον απόφοιτό του δεξιότητες ικανοποιητικού επιπέδου ώστε να είναι σε θέση να:
• Χρησιμοποιεί τη γνώση από διάφορες επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές για να αναλύσει, να σχεδιάσει και να εφαρμόσει τουριστική πολιτική και ανάπτυξη. Αναλύει και κατανοεί τους επιχειρησιακούς στόχους και τα δεδομένα της εποχής του που επηρεάζουν τους στόχους μιας βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
• Εφαρμόζει τις κατάλληλες μορφές τουρισμού με γνώμονα τα χαρακτηριστικά των γεωγραφικών περιοχών, τις ανάγκες του πελάτη και τη ζήτηση των καταναλωτών.
• Επιλύει σύνθετα προβλήματα οικονομικής και διοικητικής φύσεως στις επιχειρησιακές μονάδες. Προλαμβάνει την εμφάνιση κρίσεων στις ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες και τις διαχειρίζεται σε περίπτωση εμφάνισής τους.
• Συλλέγει, αναλύει δεδομένα σε ψηφιακή μορφή και επικοινωνεί προκειμένου να κάνει γνωστό το τουριστικό προϊόν, να το προωθήσει και να το διαφημίσει ηλεκτρονικά αξιοποιώντας σύγχρονες στρατηγικές μάρκετινγκ.Περαιτέρω πληροφορίες

Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας αποτελείται από δύο άξονες μαθημάτων:
Α) Τα μαθήματα που καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης.
Β) Τα μαθήματα που εστιάζουν στις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την άριστη επιστημονική κατανόηση και ενασχόληση με τη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Μαθήματα που δίνουν το εξειδικευμένο θεωρητικό υπόβαθρο και τις εξειδικευμένες μαθηματικές, οικονομικές και πληροφοριακές γνώσεις, καθώς και την τεχνική κατάρτιση που χρειάζεται μέσα από εργαστηριακές εφαρμογές και ασκήσεις.
Στο Π.Σ. της κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θεματικά πεδία:
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ποσοτικές Μέθοδοι, Μάρκετινγκ, Δίκαιο, Πληροφορική, Λογιστική, Οικονομική, Χρηματοοικονομική, Ξένη Γλώσσα, Βασικές Έννοιες στον Τουρισμό, Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας, Διοίκηση Επιχειρήσεων Επισιτισμού, Ειδικές Μορφές Τουρισμού, Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Ειδικά Θέματα Τουρισμού.
Ο πτυχιούχος της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας γνωρίζει την επιστημονική μεθοδολογία, έχει αναπτύξει τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες, έχει αποκομίσει εμπειρίες από την επαγγελματική πρακτική και είναι σε θέση να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, υποστηρίζοντας επιτυχώς την αξιοποίηση των θεωρητικών και εμπειρικών του γνώσεων πάνω στο αντικείμενο της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.
Ειδικότερα, ο πτυχιούχος της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως στέλεχος τουριστικής επιχείρησης ή οργανισμού του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, έχει δυνατότητες:
• Να εφαρμόζει τις αρχές των επιστημονικών γνώσεων και της τεχνικής κατάρτισης στον σχεδιασμό και στην ανάλυση επιτυχημένων πολιτικών τουριστικής ανάπτυξης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς.
• Να αναλύει οικονομικά και πληροφοριακά δεδομένα προκειμένου να καταλήξει σε κατάλληλους δείκτες για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.
• Να σχεδιάζει και να αναπτύσσει διάφορες μορφές τουρισμού, εναλλακτικού (θρησκευτικό, αγροτουριστικό κ.ά.) και μη (οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων, θαλάσσιος τουρισμός).
• Να αναπτύσσει τεχνικές βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου.
• Να ασκεί σύγχρονη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης.
• Να εφαρμόζει επιστημονικές και τεχνολογικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή, τιμολόγηση, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων.
• Να διεξάγει έρευνα τουριστικής αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια προϊόντα ζητούν οι πιθανοί τουρίστες.
• Να προγραμματίζει την οικονομική και όχι μόνο δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, τόσο στο φυσικό όσο και στο δομημένο.
• Να διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες εκμετάλλευσης τουριστικών πόρων, προορισμών, και κατ' επέκταση της τουριστικής τους ανάπτυξης.
• Να διαχειρίζεται κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους ανθρώπινους πόρους της τουριστικής επιχείρησης.
Επιπλέον, ο πτυχιούχος της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας μπορεί να ανταποκριθεί με πληρότητα στις ανάγκες της παρακολούθησης των εξελίξεων της έρευνας και των καινοτομιών της τεχνολογίας και της δια βίου εκπαίδευσης. Μπορεί επίσης, να επεκτείνει και να εξειδικεύσει περαιτέρω το γνωστικό του πεδίο μέσω της διενέργειας μεταπτυχιακών σπουδών προς απόκτηση μεταπτυχιακών ακαδημαϊκών τίτλων (M.Sc., Ph.D.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας ή του εξωτερικού.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.