Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Περιγραφή

Γνώσεις: Προχωρημένες γνώσεις στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, οι οποίες συνεπάγονται κατανόηση θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής.
Δεξιότητες: Κατοχή ευρέως φάσματος εξειδικευμένων δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξη νέων γνώσεων στα αντικείμενα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.
Ικανότητες: Διαχείριση και επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων τεχνικών και προβλημάτων των αντικειμένων του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Κατοχή διευρυμένων και εξειδικευμένων γνώσεων, κριτικής και αντίληψης σύνθετων προβλημάτων στα αντικείμενα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 5 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

_