Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών". Ειδικεύσεις: 1. Τηλεπικοινωνίες, Επεξεργασία Σήματος και Αυτόματος Έλεγχος, 2. Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών , 3. Ηλεκτρονική, Ενέργεια και Κβαντικά Συστήματα. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Περιγραφή

Γνώσεις: H εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.
Δεξιότητες: Ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης σύνθετων ερευνητικών προκλήσεων και κατανόηση σε βάθος ερευνητικών αντικειμένων της Σχολής. Ικανότητες: Ανάληψη αυτόνομης πρωτότυπης έρευνας στα αντικείμενα της Σχολής και συνεισφορά στην επιστημονική γνώση.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών δεν είναι απαραίτητος για την άσκηση επαγγέλματος

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη