Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Περιγραφή

Μαθησιακά αποτελέσματα, μαθησιακοί στόχοι και ικανότητες Οι διδάκτορες της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Π.Κ. με την απόκτηση του τίτλου του Διδάκτορος/α, επιδιώκεται: σε επίπεδο γνώσεων η εμβάθυνση στη γνώση και την ερευνητική μεθοδολογία, σε επίπεδο δεξιοτήτων η εφαρμογή των γνώσεων αυτών στην παραγωγή νέας γνώσης μέσω πρωτότυπης εμπεριστατωμένης έρευνας σε όλες τις γνωστικές περιοχές της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος των Διδακτορικών Σπουδών, οι νέοι επιστήμονες είναι ικανοί να θεμελιώσουν προοπτικές για συνεχιζόμενη ακαδημαϊκή
εξέλιξη.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Το διδακτορικό δίπλωμα δεν δίνει κανένα επιπλέον επαγγελματικό δικαίωμα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗΠΕΡ