Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης". Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Γνώσεις:
Σχεδιάζουν και υλοποιούν, συνεργατικά, δράσεις ανάπτυξης του σχολείου.
Αξιολογούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο.
Αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για συνεργατική μάθηση και λειτουργία δικτύων επικοινωνίας.
Σχεδιάζουν και υλοποιούν ερευνητικά σχέδια, συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης, γενικότερα, και του πεδίου της Εκπαιδευτικής Διοίκησης ειδικότερα.

Ικανότητες:
Προωθούν δράσεις οι οποίες προάγουν ένα δημοκρατικά οργανωμένο, ενταξιακά προσανατολισμένο και πολιτισμικά ευαίσθητο σχολικό περιβάλλον.
Προωθούν πρακτικές ουσιαστικής ισότητας ευκαιριών για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Προωθούν την ερευνητική κουλτούρα και τη λειτουργία του σχολείου ως ‘οργανισμού που μαθαίνει’.
Προωθούν αλλαγές και καινοτομίες με στόχο τη βελτίωση του συνόλου των λειτουργιών και του πλέγματος σχέσεων του σχολείου.

Δεξιότητες:
Στελέχη της εκπαίδευσης που διαθέτουν εύρος και ποιότητα επιστημονικών γνώσεων σε θέματα διοικητικής, επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης θεωρούνται σημαντικός παράγοντας για την σχολική επιτυχία των μαθητών και του εκπαιδευτικού συστήματος εν γένει. Επιπροσθέτως, η λειτουργία του Π.Μ.Σ. συνδέεται άμεσα με το διαρκές ζητούμενο της κατάλληλης εκπαίδευσης των Στελεχών Εκπαίδευσης, καθώς στο διεθνές επίπεδο κρίνεται σημαντικό τα εκπαιδευτικά στελέχη να διαθέτουν όραμα, γνώσεις και ικανότητες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να προωθούν δράσεις, κυρίως μέσα από συνεργατικές διαδικασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση ενός σχολικού περιβάλλοντος, το οποίο προάγει την ευημερία και την ανάπτυξη τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών μιας σχολικής κοινότητας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εστιάζει στην εκπαίδευση και προετοιμασία εν ενεργεία και μελλοντικών εκπαιδευτικών για ανάληψη ποικίλων καθηκόντων σε ένα ευρύ φάσμα θέσεων ευθύνης στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως σε σχολεία, σε περιφερειακές εκπαιδευτικές διοικήσεις, σε φορείς και όργανα άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής κ.α.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη