Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Βιοεπιχειρείν". Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Περιγραφή

Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να:
• Αντιλαμβάνεται και να αναδεικνύει τις νέες επιχειρηματικές προκλήσεις και προοπτικές στον χώρο της βιοτεχνολογίας, που αναδύονται μέσα από την κατανόηση και την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης.
• Κατανοεί τους εξειδικευμένους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη Βιο-επιχειρηματικότητας.
• Αντιλαμβάνεται τις τεχνολογικές εξελίξεις και να κατανοεί τις νέες τεχνολογίες αιχμής στη βιοτεχνολογία.
• Κατανοεί τις στρατηγικές για την προστασία των εφευρέσεων και τη χρήση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας.
• Κατανοεί, αναλύει και επεξεργάζεται οικονομικά δεδομένα σε μια επιχείρηση και να διαμορφώνει την κατάλληλη κεφαλαιακή δομή μιας επιχείρησης.
• Χαράσσει τη στρατηγική για την ανάπτυξη μίας νέας βιοεπιχείρησης και να αναπτύσσει κατάλληλα σχέδια (marketing) για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής.
• Διενεργεί μια προκαταρκτική αξιολόγηση της βιωσιμότητας μίας νέας επιχειρηματικής ιδέας και να τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα υλοποίησής της.
• Κατανοεί τις βασικές αρχές της Ποιότητας για βιοεπιχειρήσεις.
• Συντάξει ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο με δομημένο τρόπο.Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

To Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Βιοεπιχειρείν" δεν είναι απαραίτητο για την άσκηση επαγγέλματος, ούτε συνδέεται με την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη