Διδακτορικό Δίπλωμα στις Βιολογικές Εφαρμογές και Τεχνολογίες. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Οι διδάκτορες του Τμήματος:
Γνώσεις:
• Διαθέτουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένο επιμέρους τομέα του γνωστικού αντικειμένου που εκπόνησαν τη διατριβή τους σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο (επίπεδο 7).
• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του συγκεκριμένου επιμέρους γνωστικού αντικειμένου, με το οποίο ασχολήθηκαν στο διδακτορικό τους
• εμβαθύνουν στις αρχές και τις θεωρίες που διέπουν το γνωστικό τους αντικείμενο
Δεξιότητες:
• εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν από την εκπόνηση του διδακτορικού τους και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα
• δημιουργούν νέα γνώση στο επιστημονικό τους πεδίο
• λειτουργούν αυτόνομα τόσο στην έρευνα, όσο και στης εκπαίδευση
Ικανότητες:
• αναπτύσσουν την ικανότητα βαθιάς κατανόησης και σύνθεσης
• εξελίσσουν και προάγουν την επιστήμη
• Σχεδιάζουν και αναπτύσσουν ερευνητικά ερωτήματα και υποστηρίζουν δημόσια τα ερευνητικά ευρήματα στο γνωστικό τους πεδίο
• συγκρίνουν, αξιολογούν και εξάγουν συμπεράσματα από επιστημονικά δεδομένα στο γνωστικό τους αντικείμενο.
• αναπτύσσουν νέες μεθόδους για τη μελέτη επιστημονικών ερωτημάτων

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Με τη δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος Υπ' Αριθμ. 185 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 247/3-12-2008) κατοχυρώνονται επαγγελματικά οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών. Το ανωτέρω Π.Δ. συγκεκριμενοποιεί τις επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων μας στον ευρύτερο δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργασθούν στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ενδεικτικά, μπορούν να απασχοληθούν:  Σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα.  Στον κλάδο της υγείας.  Σε βιομηχανίες (τεχνολογία τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες, διαχείριση αποβλήτων κ.ά.).  Σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών και ιχθυογεννητικούς σταθμούς.  Σε ζωολογικά ή βοτανικά μουσεία.  Σε τομείς σχετιζόμενους με την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και τη βιοτεχνολογία.  Στη μέση εκπαίδευση.  Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργεία, Νομαρχίες, Ελληνική Αστυνομία). Τέλος, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με στόχο ερευνητική (αυτοδύναμοι ερευνητές, διευθυντές μονάδων) ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη