Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις ικανότητες και δεξιότητες στη Φυσική Αγωγή και στην Αθλητική Επιστήμη και έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πολύπλευρη επαγγελματική σταδιοδρομία.
Αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για:
-τη διδασκαλία της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής, του Αθλητισμού, της Άσκησης και της Αγωγής Υγείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Προσχολική, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Σ.Μ.Ε.Α. και Τριτοβάθμια), με πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής τους επάρκειας, στα αθλητικά σωματεία και στους χώρους εργασίας και κοινωνικής δραστηριότητας εν γένει.
-τη διδασκαλία μαθημάτων συναφών με την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής, του Αθλητισμού, της Άσκησης και της Φυσικής Δραστηριότητας στην Γενική, στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς και την ανάληψη δράσεων αγωγής υγείας, ολυμπιακής και αθλητικής παιδείας.
-τη διεύθυνση και στελέχωση των Αθλητικών Ομοσπονδιών, των Γυμναστηρίων, των Κέντρων Φυσικής Δραστηριότητας, Άσκησης και Αναψυχής, αθλητικών εταιρειών παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και των αθλητικών εγκαταστάσεων εν γένει.
-την άσκηση καθηκόντων τεχνικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών σε αθλητικές Ομοσπονδίες, σε αθλητικούς φορείς, Κ.Δ.Α.Υ., σε φορείς υγείας, σε φορείς αναψυχής, σε φορείς αθλητικού τουρισμού, σε φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε λοιπούς φορείς συναφείς με τη Φυσική Αγωγή, τον Αθλητισμό και την Άσκηση γενικότερα.
-το σχεδιασμό και την υλοποίηση, μετά από σχετική ιατρική γνωμάτευση, προγραμμάτων άσκησης, φυσικής δραστηριότητας και αναψυχής για την αποκατάσταση προβλημάτων υγείας στο γενικό αλλά και σε ειδικούς πληθυσμούς, σε Νοσοκομεία, σε Κέντρα Υγείας, σε Κέντρα Αποκατάστασης, σε Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α. και άλλους Οργανισμούς Υγείας, σε Σχολεία και Ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς επίσης και σε Εργομετρικά Κέντρα.
-το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων άσκησης, φυσικής δραστηριότητας και αναψυχής σε Ο.Τ.Α., Δημοτικές Επιχειρήσεις, Κ.Α.Π.Η., κέντρα άσκησης, γυμναστήρια και συναφείς φορείς, καθώς και σε φορείς αναψυχής, υπαίθριες δραστηριότητες και κατασκηνώσεις.
-το σχεδιασμό και την υλοποίηση προπονητικών προγραμμάτων σε αθλητές όλων των αθλημάτων και κατηγοριών, καθώς και την καθοδήγηση των αθλητών, και των ομάδων στους αγώνες (coaching).
-τη διδασκαλία παραδοσιακού και σύγχρονου χορού.
-την επίδειξη επαγγελματικής ωριμότητας και υιοθέτησης ηγετικού ρόλου στο πεδίο ενασχόλησής τους.
-τη διαχείριση της βασικής γνώσης σχετικά με τις τεχνολογικές και επιχειρηματικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη δημιουργία και παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε πεδία σχετικά με τη Φυσική Αγωγή και την Άθληση.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι απαραίτητος τίτλος σπουδών για την: -διδασκαλία της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωματεία και στους χώρους εργασίας και κοινωνικής δραστηριότητας γενικά, - διδασκαλία μαθημάτων συναφών με την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη Γενική και στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Διεύθυνση και εποπτεία Γυμναστηρίων και των χώρων αθλητικών καταστάσεων γενικά -Καθήκοντα τεχνικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών σε αθλητικούς οργανισμούς και λοιπούς συναφείς φορείς (Π.Δ. 456/83) Επίσης οι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ μπορούν να απασχολούνται επαγγελματικά ως: -Διευθυντές, Διδάσκοντες, Εκπαιδευτές, Γυμναστές, Προπονητές σε Ιδιωτικά Γυμναστήρια & σε Ιδιωτικές Σχολές Εκμάθησης Αθλημάτων (ΠΔ 219/2006 άρθρο 3 παρ.5 & ν.3599/2007 άρθρο 20) -Γυμναστές σε Ο.Τ.Α. (ν.1735/1987) και σε οργανικές θέσεις ΟΤΑ (ΥΑ οικ/27902/2007, Β΄1243, ΥΑ130/2007/Β΄816, ΥΑ 689/2007 Β΄465) -Γυμναστές σε κατασκηνώσεις ( ΥΑ Π1β/2007, Β΄798 & ΥΑ 2/2/2006 Β΄918, ΥΑ 203/1998, Β΄719, ΥΑ 203/1993 -Στελέχη Κέντρων Προπονητικού-Αθλητικού Τουρισμού (ΥΑ 120/2007 Β΄1393) -Γυμναστές ατόμων με αναπηρία Α.Μ.Ε.Α. (ν.2725/1999 άρθρο 29 παρ.7 και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Π3α/2003, Β΄875) -Στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής (μαζί με άλλες ειδικότητες) (ΥΑ 147/2003 Β΄716) -Καθηγητές Φυσικής Αγωγής σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ν.3194/2003 άρθρο 1) -Γυμναστές Μονάδων Υγείας (Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών ΦΕΚ 30/2007 ΑΣΕΠ & Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων άρθρο 13 ΥΑ Π1γ/2007 Β΄1136)

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α.