Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά". Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Γνώσεις: Aναγνώριση, κατανόηση και μελέτη θεμάτων Εφαρμοσμένης Συναρτησιακής Ανάλυσης, Ασαφούς Λογικής, ειδικών θεμάτων Διαφορικών εξισώσεων, Εξισώσεων Διαφορών, Γραμμικής Άλγεβρας και Αριθμητικών/Υπολογιστικών Μεθόδων.
Δεξιότητες: Ικανότητα διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας για την παραγωγή ανεξάρτητης και πρωτότυπης γνώσης σε θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και πιο συγκεκριμένα Ασαφούς Λογικής, Διαφορικών Εξισώσεων και Εξισώσεων Διαφορών, σε θέματα σχετικά με τις Αριθμητικές Μεθόδους, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Πεπερασμένα Στοιχεία και τα Ευφυή Υβριδικά Πληροφοριακά Συστήματα, τη Χρηματοοικονομική Μηχανική, τη Θεωρία Γράφων, τη Στοχαστική Ανάλυση Χρονοσειρών, τη Μαθηματική Μουσική και τη Φιλοσοφία των Μαθηματικών.
Ικανότητες: Mοντελοποίηση προβλημάτων και αξιολόγηση του αποτελεσματικότερου τρόπου επίλυσης του προβλήματος., όπως επίσης και κατασκευή, ανάπτυξη ή/και βελτίωση μεθόδων επίλυσης και εφαρμογή του αντίστοιχου υπολογιστικού αλγορίθμου.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Εμβάθυνση και εφαρμογές Αριθμητικών Μεθόδων, μεθόδων Πεπερασμένων Στοιχείων, μεθόδων Ασαφούς Λογικής, για την επίλυση προβλημάτων Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Εξ αποστάσεως
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη