Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων. Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν την επιστημονική και επαγγελματική καταξίωση και εξέλιξη τους στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν:
Γνώσεις: Βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις θετικών επιστημών, μαθηματικών, στατιστικής, πληροφορικής, οικονομικών, χρηματοοικονομικών και διοίκησης. Προχωρημένες γνώσεις στα πεδία της διοικητικής επιστήμης για την επίλυση προβλημάτων οικονομίας και διοίκησης όπως προκύπτουν από τις απαιτήσεις προσαρμογής του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων, τροφίμων αλλά και υπηρεσιών.
Δεξιότητες: Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων εφαρμόζοντας τις παραπάνω γνώσεις για την επίλυση διεπιστημονικών προβλημάτων και λήψη αποφάσεων. Επιπλέον μπορεί να πραγματοποιεί μελέτες, προτάσεις και κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις κατά περίπτωση τεχνολογικές, διοικητικές και οικονομικές διαστάσεις.
Ικανότητες: Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασιών αντιμετώπισης και επίλυσης πολύπλοκων οικονομικών και διοικητικών προβλημάτων με εφαρμογή μεθόδων στρατηγικής διοίκησης. Ο απόφοιτος του ΔΕΑΠΤ είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για τη συνέχιση των σπουδών του σε μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο στο τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων όσο και σε άλλους συναφείς τομείς του προγράμματος σπουδών.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Η σύνθεση του προγράμματος σπουδών επιτρέπει στους αποφοίτους του τμήματος ΔΕΑΠΤ να έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα ενός διεπιστημονικού τρόπου σκέψης συνδυάζοντας τη γεωπονική επιστήμη με την επιστήμη της διοίκησης και της οικονομίας. Ο απόφοιτος του ΔΕΑΠΤ είναι σε θέση να αξιοποιήσει σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους διοίκησης ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στο απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς των επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων όπως και τα υπόλοιπα πτυχία Οικονομικών Σχολών, είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή. Το πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων πτυχίων για την πλήρωση θέσεων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, όσο και για την πλήρωση θέσεων για τις οποίες οι φορείς αιτούνται περιορισμό σε οικονομικά πτυχία μόνο. (Απόφαση ΑΣΕΠ με ΑΠ:959-10/01/2008)

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 5 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Δ.Ε.Α.Π.Τ.