Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων". Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Το Τμήμα εκπαιδεύει υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι θα μπορούν να παρεμβαίνουν και να αναπτύσσουν νέα γνώση ή καινοτόμες τεχνολογίες σε πεδία που άπτονται του «κύκλου ζωής» ενός προϊόντος, συστήματος ή υπηρεσίας.
Οι διδάκτορες του τμήματος είναι σε θέση να:
- διεξάγουν πρωτότυπη έρευνα γύρω από ένα σχεδιαστικό πρόβλημα και να δημιουργήσουν τα κατάλληλα μεθοδολογικά ή τεχνολογικά εργαλεία για την επίλυσή του.
- χρησιμοποιήσουν δημιουργικά ένα σύνολο γνωσιακών εργαλείων και μεθοδολογιών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία για την εκπόνηση καινοτόμου έρευνας στο πεδίο της σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων.
- διεξάγουν καινοτόμο έρευνα η οποία προάγει την επιστήμη και την τεχνολογία και βοηθάει στην εξέλιξη του επιστημονικού κλάδου της σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το τμήμα δίνει τη δυνατότητα απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος στο αντικείμενο της σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων.
Το διδακτορικό δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης ή καινοτόμου εργασίας ή έρευνας στο πεδίο της επιστήμης του.
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, για όσους είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μ.Σ.Π.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., ΑΣ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη