Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή". Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Γνώσεις
Απόφοιτοι σχολών επιστημών υγείας (Ιατρικές σχολές, Κτηνιατρική, αποφοίτους Σχολών Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιολόγους, Γεωπόνους, Χημικούς κ.λ.π.). Γνώσεις σε θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής, με θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο.
Γνώση βασικών εννοιών και ορισμών της Υγείας και της Δημόσιας Υγείας
Γνώση βασικών εννοιών της περιγραφικής και της αναλυτικής επιδημιολογίας, καθώς και με τη χρήση επιδημιολογικών προγραμμάτων σε H/Y.
Δεξιότητες
Εξοικείωση με τον προτυποποιημένο έλεγχο (Checklist) μονάδων παραγωγής τροφίμων, Πρακτική εφαρμογή του συστήματος HACCP
Αναλύουν τα διεθνή πρότυπα και τις διαδικασίες για τη διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης περιβάλλοντος τόσο στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, όσο και στους τομείς παροχής υπηρεσιών.
Κατανόηση των αρχών του συστήματος ΗΑCCP και τον τρόπο εφαρμογής τους στον έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων.
Σχεδιάζουν επιδημιολογικές μελέτες και ελέγχουν τα συστηματικά λάθη (bias).
Παράγουν και διακινούν με ασφάλεια τα τρόφιμα και τα ύδατα.
Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη