Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών». Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Γνώσεις
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 60 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Συγκεκριμένα απαιτείται είτε (α) η επιτυχής παρακολούθηση έξι (6) Μεταπτυχιακών Μαθημάτων (45 ECTS) κατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS), ή (β) η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) Μεταπτυχιακών Μαθημάτων (60 ECTS) κατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα. Τα μαθήματα του ΠΠΣ καλύπτουν τις παρακάτω περιοχές:
• Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών (ΕΘ)
• Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΛΠ)
• Τεχνολογιών Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών (ΥΑ)
• Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (ΣΤ)
Δεξιότητες
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» προσφέρει:
• Εξειδικευμένη εκπαίδευση για την κατανόηση των αρχών των επιστημονικών περιοχών των Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών, των Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων, των Τεχνολογιών Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και των Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
• Απαραίτητη επιστημονική υποδομή για τη συμμετοχή και παρακολούθηση Διδακτορικών Σπουδών σε σχετικούς τομείς της Επιστήμης των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
• Εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα εργασίας με τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας και μελέτης.
• Δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητά στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων καθώς και η λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών σε τοπικό ή διεθνές περιβάλλον.
Ικανότητες
Με την επιτυχή παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση:

• Να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση πάνω επιστημονικές περιοχές των Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών, των Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων, των Τεχνολογιών Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και των Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
• Να συμμετάσχουν σε Διδακτορικές Σπουδές στους σχετικούς τομείς της Επιστήμης των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
• Να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν δεξιότητες που απαιτούνται σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα εργασίας με τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας και μελέτης.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών δεν είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος στην περιοχή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 60 ECTS (ή διαφορετικά κατ’ ελάχιστον 300 ECTS, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών μονάδων για το Πτυχίο στο επίπεδο 6).