Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Οι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να: Γνώσεις
• Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής και ειδικότερα στις επιμέρους ειδικεύσεις «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός», «Εκπαίδευση και Κοινωνία» και «Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική».
• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών των Επιστημών της Αγωγής και πιο συγκεκριμένα στα πεδία «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός», «Εκπαίδευση και Κοινωνία» και «Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική».
• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής στα πεδία «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός», «Εκπαίδευση και Κοινωνία» και «Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική».
Δεξιότητες
• Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες των Επιστημών της Αγωγής στις έρευνες, μελέτες και εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο.
• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά ζητήματα.
• Είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με τις Επιστήμες της Αγωγής.
• Αρθρώνουν με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο λύσεις σε σύνθετα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά ζητήματα λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.
• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
Ικανότητες
• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά περιβάλλοντα.
• Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη.
• Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στο πεδίο των επιστημών της Αγωγής.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση μιας ομάδας (μαθητών, εκπαιδευτικών, ψυχοεκπαίδευσης) και αξιολογούν την απόδοσή της.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη