Πτυχίο Τεχνολόγου Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων. Τμήμα Τεχνολογίας Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Το αντικείμενο του τμήματος καλύπτει το πεδίο εφαρμογής αρχών εκ των μηχανολογικών επιστημών για τον σχεδιασμό-μελέτη και κατασκευή, την επιλογή και χρήση μηχανών και μηχανολογικών διατάξεων και το σχεδιασμό και εφαρμογή τεχνικών αρδεύσεων και υδρεύσεων, με σκοπό i) την υποστήριξη της φυτικής - ζωικής παραγωγής και αστικών αναγκών και ii) την υποστήριξη της διαχείρισης και επεξεργασίας των προϊόντων στη βιοτεχνία και βιομηχανία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών του Τμήματος Μηχανολογίας υδάτινων πόρων είναι απαραίτητος για την άσκηση επαγγέλματος σχετικά με: 1. Να σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, επιλέγουν και συντηρούν μηχανές , διατάξεις , σύνεργα και εργαλεία κατεργασίας εδάφους, σποράς, εφαρμογής αγροχημικών, συγκομιδής, μεταφοράς και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, παραπροϊόντων, και υπολειμμάτων. Να σχεδιάζουν, μελετούν και κατασκευάζουν μηχανολογικό εξοπλισμό γεωργοκτηνοτροφικών και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, συστήματα αρδεύσεων και υδρεύσεων καθώς και όργανα για τον έλεγχο της παραγωγής σε όλα τα στάδια σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. 2. Να γνωματεύουν ως εμπειρογνώμονες για λογαριασμό φορέων, οι οποίοι χρησιμοποιούν παντός είδους μηχανολογικό εξοπλισμό ή ασχολούνται με τις αρδεύσεις και υδρεύσεις. 3. Να εκπονούν και να επιβλέπουν ή να συμμετέχουν στην εκπόνηση μελετών, οι οποίες αφορούν στην ίδρυση βιοτεχνίας ή βιομηχανίας γεωργικών μηχανών, στην καταλληλότητα και στην οικονομικότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού και στην εκπόνηση μελετών άρδευσης και ύδρευσης. 4. Να εκπονούν και να επιβλέπουν ή να συμμετέχουν στην εκπόνηση μελετών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων. 5. Να πραγματοποιούν επιβλέψεις και επιμετρήσεις στις κατασκευές υδραυλικών και μηχανολογικών έργων που έχουν σχέση με την Γεωργία και εξυπηρετούν αστικές ανάγκες. 6. Να ασχολούνται με κάθε δραστηριότητα, η οποία παράγεται από την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.Τα παραπάνω αποτελούν επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων τμημάτων Γεωργικών μηχανών και αρδεύσεων των ΤΕΙ βάση του ΠΔ 109/89 αρ.6 (ΦΕΚ 47 Α/89).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο ΤΕ Μηχανολογίας και Υδάτινων πόρων