Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ". Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι κάτοχοι ΔΜΣ στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν την επιστημονική και επαγγελματική καταξίωση και εξέλιξη τους στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Ειδικότερα, οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποκτούν:
Γνώσεις: Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση στην σύγχρονη διοικητική των επιχειρήσεων τροφίμων, που εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας του αγροδιατροφικού τομέα. Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών της διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και της διασύνδεσής της με γνωστικούς τομείς όπως είναι η οικονομική, χρηματοοικονομική διοίκηση, λογιστική, διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων, διοίκηση ολικής ποιότητας, διοικητική μάρκετινγκ, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, οργανωσιακής συμπεριφοράς, επιχειρηματικότητας και στατιστικής των επιχειρήσεων. Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής της διοίκησης επιχειρήσεων.
Δεξιότητες: Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες της διοίκησης επιχειρήσεων στις έρευνες, μελέτες και εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο. Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά και πρωτοποριακά ζητήματα που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση του αγροδιατροφικού τομέα. Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και με τα συναφή πεδία που αντιστοιχούν σε λειτουργίες της σύγχρονης επιχείρησης: λογιστική, χρηματοοικονομική, μάρκετινγκ, διοίκηση παραγωγής, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων, διοίκηση ολικής ποιότητας. Αρθρώνουν επαγωγικά, με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την σύγχρονη επιχείρηση. Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
Ικανότητες: Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο. Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα. Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές και τακτικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη. Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον χώρο των επιχειρήσεων τροφίμων και διαθέτουν την βασική επιχειρησιακή ικανότητα για την διαχείριση κρίσεων.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Η σύνθεση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών επιτρέπει στους κατόχους του ΔΜΣ να έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της εξειδικευμένης γνώσης και σύγχρονης πρακτικής της διοίκησης επιχειρήσεων με εστίαση στον κλάδο των τροφίμων που αποτελεί έναν από τους βασικότερους της Ελληνικής οικονομίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύναται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών, σε επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και σε αντίστοιχες θέσεις με το αντικείμενο στον δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΜΒΑ Food Business Management