Διδακτορικό Δίπλωμα "Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης". Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Γνώσεις: ποσοτικές μέθοδοι διοίκησης, υπολογιστικές μέθοδοι λήψης αποφάσεων και προαιρετικά εξειδίκευση σε γνώσεις υποβάθρου μηχανικού και θετικών επιστημών. Γνώσεις σε διενέργεια έρευνας υψηλού επιστημονικού επιπέδου.
Δεξιότητες: Ανάπτυξη πρωτότυπων, καινοτόμων μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας και υπολογιστικών μεθόδων λήψης αποφάσεων σε εφαρμογές διοίκησης και χρηματοοικονομικής. Ικανότητες: Ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων, προσεγγίσεων, και συστημάτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πολύπλοκων, διεπιστημονικών θεμάτων και προβλημάτων. Παράγωγη νέας γνώσης στο χώρο της διοίκησης, οικονομίας και χρηματοοικονομικής. Εφαρμογή με πρωτοτυπία των αποκτηθεισών γνώσεων στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και συστημάτων.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Δυνατότητα πρωτότυπης έρευνας σε καινοτόμα, πολύπλοκα προβλήματα από το χώρο των επιστημών του μηχανικού, της επιστήμης της διοίκησης, της επιχειρησιακής έρευνας, της οικονομίας και χρηματοοικονομικής. Ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών ποσοτικών και υπολογιστικών μεθόδων προς επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων. Ανάπτυξη γνώσεων με αυτονομία στον ακαδημαϊκό και επιχειρησιακό χώρο. Αυτόνομη ευθύνη για εκπαίδευση και έρευνα σε ανώτατο επίπεδο

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός της εκπαιδευτικής ευκαιρίας είναι η καλλιέργεια της ικανότητας αναγνώρισης προβλημάτων από το χώρο της διοίκησης, οικονομίας και χρηματοοικονομικής και η σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση πρωτότυπων ποσοτικών και υπολογιστικών μεθόδων διοίκησης για την αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Σχέση με την απασχόληση

Ακαδημαϊκή καριέρα ή ερευνητική απασχόληση ή απασχόληση σε εξειδικευμένες θέσεις της ελληνικής ή διεθνούς αγοράς εργασίας, πάνω σε θέματα σχετιζόμενα με τη σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση ποσοτικών μεθόδων διοίκησης και υπολογιστικών μεθόδων λήψης αποφάσεων με εφαρμογές σε προβλήματα διοίκησης, οικονομίας και χρηματοοικονομικής.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

PhD F.M.E.