Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Συστήματα Παραγωγής και Διοίκησης". Ειδικεύσεις: α) Συστημάτων Παραγωγής, β) Συστημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης, γ) Επιχειρησιακής Έρευνας. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από εξειδικευμένα μαθήματα στους τομείς των Συστημάτων Παραγωγής, της Οργάνωσης και Διοίκησης και της Επιχειρησιακής Έρευνας, καθώς και από εκπόνηση πρωτότυπης μεταπτυχιακής εργασίας. Τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
Γνώσεις:
• Εξειδικευμένη γνώση των προσεγγίσεων Επιχειρησιακής Έρευνας σε Συστήματα Παραγωγής και Διοίκησης
• Κριτική κατανόηση της επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης σχετικά με τη διοίκηση τεχνο-οικονομικών συστημάτων
• Αυξημένη γνώση εργαλείων και τεχνικών ανάπτυξης Συστημάτων Παραγωγής και σχεδίασης προϊόντων
Δεξιότητες:
• Εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων Επιχειρησιακής Έρευνας για τη μελέτη και ανάλυση πολύπλοκων συστημάτων παραγωγής και διοίκησης
• Χειρισμός σύνθετων διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων, αναπτύσσοντας κριτική, αναλυτική και συνθετική σκέψη
• Σχεδίαση και βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής, καθώς και διαχείριση τεχνολογιών παραγωγής
Ικανότητες:
• Συνδυαστική χρήση εργαλείων και τεχνικών σε πραγματικά προβλήματα συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
• Ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση πολύπλοκων διοικητικών και τεχνικών προβλημάτων στη σχεδίαση, υλοποίηση και επίβλεψη συστημάτων παραγωγής
• Αυτόνομη και σε υψηλό επίπεδο ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων σε συστήματα παραγωγής και διοίκησης
• Διοίκηση, συντονισμός, εκπαίδευση και αξιολόγηση ομάδας έργου στο πλαίσιο ενός συστήματος παραγωγής προϊόντων/υπηρεσιών

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη