Πτυχίο Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού. Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού. Σχολή Τεχνολογίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Γνώσεις
Ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να:
• Κατονομάζει και αντιλαμβάνεται τις διαφοροποιήσεις μεταξύ άλλων Μορφολογίας - Φυσιολογίας Φυτών, Δομής, Ιδιοτήτων και Μορφών Ξύλου, Βιολογίας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας, Τεχνολογιών Εικονικής & Επαυξημένης Πραγματικότητας, Συστημάτων Ψηφιακών Κατασκευών, Σύνθετων Προϊόντων Ξύλου, Συστημάτων CAD-CAM-CAE.
• Αναφέρει τις αρχές μεταξύ άλλων Οικολογίας Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου, Βιοοικονομίας, Αισθητικής ξυλοκατασκευών, Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων, Οικονομικής Περιβάλλοντος, Σύνταξης Μελετών & Δομικών Κατασκευών Ξύλου, Καλλιέργειας Μη Ξυλωδών Δασικών Προϊόντων.
• Ανακαλεί τις βασικές έννοιες μεταξύ άλλων Δασικής Βοτανικής, Δασικής Εδαφολογίας, Κλιματικής Αλλαγής, Βιοποικιλότητας, Δενδρομετρίας, Δασικής Γενετικής, Υδρολογίας, Δασικής Οδοποιίας, Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, Αγροδασοπονίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τηλεπισκόπησης & ΓΣΠ, Τέχνης & Ρυθμολογίας Επίπλου, Φωτορεαλισμού, Αγγλικής Ορολογίας.
• Κατανοεί τις πρακτικές μεταξύ άλλων Διαχείρισης & Αποκατάστασης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Διαχείρισης Βιομάζας, Χημικής Τεχνολογίας και Προστασίας Ξύλου, Κατεργασίας Ξύλου με CNC, Ποιοτικού Ελέγχου Επίπλου, Σχεδίασης με Η/Υ, Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Ελεύθερου και Τεχνικού Σχεδίου, Οικοτουρισμού, Δασικών Φυτώριων, Περιαστικού Πράσινου.

Δεξιότητες
Ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να:
• Εξηγεί τις διαφοροποιήσεις μεταξύ άλλων Μορφολογικών χαρακτηριστικών φυτικών και ζωικών ειδών και της βιολογίας τους, Δομής και ιδιοτήτων ξύλου, Τεχνικών τηλεπισκόπησης & ΓΣΠ, Μηχανικής κατεργασίας ξύλου με ψηφιακά μέσα (CNC), Απαιτήσεων της σύγχρονης βιομηχανίας και τεχνολογία παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου επίπλου.
• Αναπτύσσει ζητήματα εφαρμογής μεταξύ άλλων Δασικής πολιτικής και οικονομικής φυσικών πόρων, Πιστοποίησης δασικών προϊόντων, , Βιοοικονομίας, Αγροδασικών, αστικών τοπίων και οικοτουρισμού, Τεχνολογιών σχεδίασης/παραγωγής επίπλου και δομικών ξύλινων κατασκευών, Επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, οργάνωσης συστημάτων παραγωγής.
• Αναπτύσσει ζητήματα επιλογής μεταξύ Σύγχρονων υλικών ξυλοκατασκευών, Χρήσης μεταλλικών, πολυμερών & σύνθετων υλικών ξυλοκατασκευών, Συστημάτων CAD-CAM-CAE, Κοστολόγησης και μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου, Τεχνικών βιομηχανικού σχεδιασμού παραγωγής προϊόντων ξύλου, Τεχνικών φωτορεαλισμού, κίνησης, ρυθμών επίπλου.
• Συνδυάζει γνώσεις μεταξύ άλλων Ελεύθερου και τεχνικού σχεδίου, Ψηφιακής σχεδίασης, Εργονομίας & αισθητικής ξυλοκατασκευών, Αξιοποίησης ξυλώδους και μη δασικής βιομάζας, Αγγλικής ορολογίας, Μεταποίησης ξυλείας και σύνθετων προϊόντων ξύλου, Σύνταξης Μελετών δομικών ξυλοκατασκευών.

Ικανότητες
Ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να:
• Ολοκληρώνει θέματα μεταξύ άλλων Διοίκησης, διαχείρισης, και ανάπτυξης δασών και δασικών εκτάσεων, Διαχείρισης άγριας πανίδας και θήρας, Ίδρυσης δασικών φυτωρίων, Υλοποίησης κατασκευαστικών έργων δασικών σκοπών, Επίπλωσης και διακόσμησης από ξύλο, Αισθητικής, εργονομίας, λειτουργικότητας, και μεθόδων παραγωγής χρηστικότητας προϊόντων.
• Εφαρμόζει τεχνικές μεταξύ άλλων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, Οικοτουρισμού, Ψηφιακού σχεδιασμού και παραγωγής επίπλων και ξύλινων κατασκευών, Προτυποποίησης και αναπαραγωγής αντικειμένων, Κυκλικής οικονομίας στην παραγωγή προϊόντων ξύλου, Συλλογής, επεξεργασίας, παρουσίασης δεδομένων πεδίου και εργαστηριακών μετρήσεων.
• Αναπτύσσει ικανότητες μεταξύ άλλων Σύνταξης δασικών χαρτών, Μελετών τηλεπισκόπησης, Εκπαίδευσης σε οργανισμούς τεχνολογικής ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης προϊόντων φυσικών οικοσυστημάτων, Κοστολόγησης προϊόντων ξύλου, Ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης μονάδων ξύλου, Κατανόησης Αγγλικής ορολογίας.
• Παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας, Απεικόνισης ιδεών για νέα προϊόντα ή βελτιώσεις προϊόντων, Έρευνας, ανάπτυξης, χρήσης, συντήρησης και εμπορίας συστημάτων CAD/CAM/CAE και παραγωγής πρωτοτύπων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του δασολόγου, επιστήμονα ξύλου και σχεδιαστή και συνδέεται με άδεια άσκησης επαγγέλματος και των επαγγελματικών δικαιωμάτων, το ΦΕΚ του οποίου πρόκειται να εκδοθεί το προσεχές χρονικό διάστημα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 5 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Δ.Ε.ΞΥ.Σ.