Διδακτορικό Δίπλωμα "Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού". Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού. Σχολή Τεχνολογίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να:
Γνώσεις
• Αποκτά αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένο τομέα της Δασολογίας, της επιστήμης του ξύλου ή του σχεδιασμού, που εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα,
• Επιδεικνύει κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών του πεδίου ενασχόλησής του, καθώς και της διασύνδεσής τους με άλλους γνωστικούς τομείς,
• Διαθέτει αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του γνωστικού πεδίου ενασχόλησής του, ήτοι: της διαχείρισης των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, της επιστήμης του ξύλου και του σχεδιασμού,
• Διαθέτει το νοητικό υπόβαθρο για να επεκτείνει τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα διαχείρισης φυσικών πόρων και αξιοποίησής τους,
• Διατυπώνει νέες αρχές και θεωρίες στα παραπάνω πεδία, έχοντας εμπεδώσει τις διαδικασίες και λειτουργίες που διέπουν τα δασικά οικοσυστήματα και τις σχετιζόμενες επιχειρήσεις.

Δεξιότητες
• Εξηγεί με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες του αντικειμένου του σε άλλες ερευνητικές εργασίες ή μελέτες και στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά ή πρωτοποριακά ζητήματα,
• Αναπαράγει με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες με το διδακτορικό του εξειδικευμένες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά ή πρωτοποριακά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των δασικών οικοσυστημάτων, του φυσικού περιβάλλοντος, τη λειτουργία σχετιζόμενων επιχειρήσεων και οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και το σχεδιασμό προϊόντων.
• Αξιολογεί, ερμηνεύει και προωθεί τις σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το αντικείμενο του διδακτορικού του,
• Αρθρώνει επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα του εξειδικευμένου τομέα του διδακτορικού του και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.
• Τεκμηριώνει τις θέσεις του με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σχετικά με το αντικείμενο του διδακτορικού του, προς εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
• Υλοποιεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με ανάπτυξη συνεργασιών.

Ικανότητες
• Εφαρμόζει με επαγγελματισμό και σε υψηλό επίπεδο τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησε από την εκπόνηση του διδακτορικού του και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα,
• Εντοπίζει κρίσιμες πτυχές και πληροφορίες σε διεθνές επίπεδο που αφορούν τις εξελίξεις σε επιστημονικούς κλάδους των δασών, της επιστήμης του ξύλου και του σχεδιασμού (design),
• Επιλύει σύνθετα προβλήματα που αφορούν την ισόρροπη αειφόρο ανάπτυξη και λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη, που αποκτήθηκε από την ενδελεχή μελέτη του αντικειμένου του διδακτορικού του,
• Προτείνει συνεκτικές και ολοκληρωμένες λύσεις σε αντιμετώπιση προβλημάτων και έκτακτων καταστάσεων στους παραπάνω τομείς, όπως π.χ. περιβαλλοντικών προβλημάτων,
• Συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη νέων επιστημονικών γνώσεων και πρακτικών στον ακαδημαϊκό, επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο που εστιάζουν στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων και δη του ξύλου,
• Αναλαμβάνει αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/ επιμόρφωση/ διδασκαλία, καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογεί την απόδοσή της, όπως στις περιπτώσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
• Σχεδιάζει και συντάσσει ερευνητικές προτάσεις, καθοδηγεί και συντονίζει ερευνητικές ομάδες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα της Δασολογίας, των επιστημών του ξύλου και του σχεδιασμού,
• Συμβάλλει στην παραγωγική και οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας, στην αειφόρο ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Ηλεκτρονική μάθηση
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Ο Διδακτορικός τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για εργασία ως μέλος ΔΕΠ σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ως Ερευνητής σε Ερευνητικά Ινστιτούτα, ενώ είναι μοριοδοτούμενο προσόν σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σε Υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο Διδακτορικός Τίτλος αξιολογείται θετικά στον ιδιωτικό τομέα εφόσον το αντικείμενο ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις της εκάστοτε θέσεις ευθύνης.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Μόδα, διακόσμηση εσωτερικών χώρων και βιομηχανικό σχέδιο
Οικονομικά
Διαχείριση και διοίκηση
Μάρκετινγκ και διαφήμιση
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Φυσικά οικοσυστήματα και άγρια ζωή
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Χημική μηχανική και χημικές διεργασίες
Τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος
Υλικά (γυαλί, χαρτί, πλαστικό και ξύλο)
Δασοκομία