Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων". Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Γνώσεις
Γνώσεις για την αντιμετώπιση, υπό το πρίσμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και των σύγχρονων διεθνών προσεγγίσεων, των ζητημάτων αστικών αναπλάσεων στις ελληνικές πόλεις.

Δεξιότητες
Αναβάθμιση της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης σε ζητήματα που αφορούν σε Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων.

Ικανότητες
Ικανότητες εκπόνησης μελετών αστικής ανάπλασης, βιώσιμης ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Δια Ζώσης
Εξ αποστάσεως
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Το σύνολο των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων του ΠΜΣ είναι επαρκές για την επαγγελματική πρακτική σε μελέτες ολοκληρωμένων αστικών αναπλάσεων, σε οικονομικές μελέτες βιωσιμότητας έργων ανάπλασης καθώς και σε μελέτες για την αξιοποίηση και διαχείριση αστικών και περιαστικών ακινήτων.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΔΜΣ 6Α