Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πολυτεχνική Σχολή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Τα μαθησιακά αποτελέσματα εδώ δεν είναι ενιαία, όπως σε ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, διότι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το γνωστικό αντικείμενο και την ερευνητική περιοχή της Διατριβής. Γενικά, όμως μπορούν να ληφθούν σαν Μαθησιακά αποτελέσματα: βασικά χαρακτηριστικά οι περιγραφικοί δείκτες εκπαίδευσης, σε μία αντίστοιχα προσαρμοσμένη μορφή. Συγκεκριμένα, ο Διδάκτορας του Τμήματος κατέχει πλέον προχωρημένες και εξειδικευμένες γνώσεις, αντικειμενικής κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της συνθετικής και αναλυτικής ικανότητας, συστηματικής και μεθοδικής σκέψης (διανόησης), την εφαρμογή μοντέλων (μαθηματικών ή τεχνιτών προτύπων) για περιγραφή πολύπλοκων συστημάτων. Μπορεί να αναλάβει αυτοδύναμα την υλοποίηση ερευνητικών έργων, να διδάξει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, να αναλάβει την εκπόνηση προγραμμάτων σε Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και εν γένει να δραστηριοποιηθεί σε θέσεις που απαιτούν κύρος, καινοτομία, επιστημονική και επαγγελματική ακεραιότητα. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, αναμένεται να γνωρίζουν, να κατανοούν και να μπορούν να εφαρμόζουν τα άνωθι ώστε να είναι σε θέση να οργανώσουν και στελεχώσουν δομές του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Γνώσεις: Οι διδάκτορες του Τμήματος διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση, σχετικά με θέματα που άπτονται της επιστήμης του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης. Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών μιας συγκεκριμένης θεματικής περιοχής που θεραπεύει το αντικείμενο ενός Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, αλλά και η διασύνδεσή τους με άλλες θεματικές περιοχές στα πλαίσια της καλλιέργειας διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη αυξημένης κριτικής αντίληψης και στην ενδελεχή παρακολούθηση της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής της που αφορούν στην επιστήμη του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης.
Δεξιότητες: Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες εξειδικευμένου αντικειμένου του διδακτορικού τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις δικές τους έρευνες, μελέτες και εργασίες. Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες με το διδακτορικό τους εξειδικευμένες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά ή πρωτοποριακά ζητήματα. Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το εξειδικευμένο πεδίο του διδακτορικού τους. Αρθρώνουν επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα του ερευνητικού αντικειμένου και διατυπώνουν συμπεράσματα σύμφωνα με τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις. Οι Διδάκτορες είναι σε θέση να τεκμηριώσουν τις θέσεις τους με επιστημονικά αποδεκτό τρόπο και επιχειρήματα, σε θέματα που αφορούν την επιστημονική περιοχή που θεραπεύει η διδακτορική διατριβή.

Ικανότητες: Οι διδάκτορες αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο. Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν από την εκπόνηση του διδακτορικού διπλώματος, με στόχο την αποτελεσματική προσέγγιση νέων και διεπιστημονικών ζητημάτων. Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη, που αποκτήθηκε από την ενδελεχή μελέτη του αντικειμένου του διδακτορικού τους. Συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο και διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων. Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/ επιμόρφωση/ διδασκαλία, καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι απαραίτητο για την κάλυψη ερευνητικών και ακαδημαϊκών θέσεων

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Δ.Δ.