Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Επιχειρήσεων". Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πολυτεχνική Σχολή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στον Τεχνολογικό, Τεχνικό-Κατασκευαστικό και Βιομηχανικό κλάδο. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορους τομείς της διοίκησης βιομηχανικών (κυρίως) επιχειρήσεων, στη διοίκηση παραγωγής και στα υλικά, διεργασίες και μηχανολογία που είναι απαραίτητα για την μετατροπή πρώτων υλών σε προϊόντα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση δεξιοτήτων στην διοίκηση επιχειρήσεων Τεχνολογικής, Τεχνικο-κατασκευαστικής και Βιομηχανικής έντασης. Συγκεκριμένα, η κατανόηση και δυνατότητα χρήσης εργαλείων, τεχνικών και συστημάτων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων και η υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν ως ανώτερα και ανώτατα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα νεοφυών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων με έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη νεοτεριστικών προϊόντων.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μ.Π.Δ