Πτυχίο Προσχολικής Εκπαίδευσης. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να γνωρίζουν:

• Τα νέα δεδομένα των επιστημών της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας που αφορούν την προσχολική και πρώτη παιδική ηλικία.
• Τα γνωστικά αντικείμενα της προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας: γλώσσα και λογοτεχνία, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, περιβαλλοντική εκπαίδευση, τεχνολογία και πολιτισμός, μουσειακή εκπαίδευση, τέχνες (μουσική, εικαστικά, θεατρικό παιχνίδι) και τις ανάλογες μεθόδους της αγωγής που προσιδιάζουν σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα.
• Τη δομή του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου και την οργάνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι απόφοιτοι θα πρέπει να κατανοούν:

• Tην ερευνητική διαδικασία και την εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων επιστημονικής έρευνας.
• Λογοτεχνικά και πολυτροπικά κείμενα και εικόνες.
• Πώς αναλύεται ο λόγος.
• Τις ανάγκες και τις συμβάσεις του γραπτού ακαδημαϊκού λόγου.
• Μία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Α2 ή Β1.
• Τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Οι απόφοιτοι θα πρέπει να επιδεικνύουν:

• Πολύπλευρη και σε υψηλό βαθμό κριτική, αναλυτική και συνθετική σκέψη.
• Ικανότητα αναζήτησης νέων επιστημονικών/ ερευνητικών δεδομένων και προσαρμογή σε αυτά.
• Ικανότητα κριτικής και δυναμικής επεξεργασίας επίκαιρων κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν τη διαφορετικότητα και κάθε είδους ετερότητα (εθνοτική, θρησκευτική, φύλων κτλ.), τα οποία αποτελούν σύγχρονες παιδαγωγικές προκλήσεις.
• Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα μικρά παιδιά μαθαίνουν και επεξεργάζονται έννοιες και υποστήριξη των ικανοτήτων τους και της συναισθηματικής και κοινωνικής τους ενδυνάμωσης μέσα από μια ολιστική παιδαγωγική προσέγγιση.
• Ικανότητα διεπίδρασης με τα νήπια έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η ενεργητική μάθηση και να υποστηρίζεται η δημιουργικότητα.
• Ικανότητα σχεδιασμού, δημιουργίας, εμπλουτισμού και ανασχεδιασμού τυπικών και άτυπων, ευέλικτων μαθησιακών περιβαλλόντων, τόσο στα πλαίσια της ατομικής, όσο και της συλλογικής μάθησης.
• Ικανότητα κατάλληλης ιεράρχησης στόχων και προτεραιοτήτων και ικανότητα σχεδιασμού, οργάνωσης, πραγματοποίησης και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί.
• Ικανότητα να ελέγχουν το έργο τους και τα αποτελέσματά του, να αναστοχάζονται πάνω στις πρακτικές τους και να αναπροσαρμόζουν τη διδασκαλία τους με βάση την αυτοαξιολόγηση, την έρευνα, και τις νέες παιδαγωγικές και επιστημονικές αντιλήψεις.
• Ικανότητα να ενημερώνονται για τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και να τις αξιοποιούν ως εργαλείο μάθησης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Νηπιαγωγού.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Π.Τ.Π.Ε.