ΠΤΥΧΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ή ΠΤΥΧΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.

Περιγραφή

Γνώσεις: Οι πτυχιούχοι του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής γνωρίζουν:
• την εξέλιξη της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα και την Ευρώπη και το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο που αυτή έλαβε χώρα
• τους κύριους θεσμούς άσκησης κοινωνικής πολιτικής, το κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίησης των μέτρων κοινωνικής προστασίας
• τους κύριους μηχανισμούς και πρακτικές χρηματοδότησης της κοινωνικής πολιτικής
• το ρόλο και τη σημασία των οργανώσεων πολιτών και των μη-κυβερνητικών οργανώσεων στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής
• τη σημασία και το ρόλο διεθνών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων η ΕΕ, στην οργάνωση της κοινωνικής προστασίας
• τους μηχανισμούς και τις πρακτικές που ακολουθούν άλλες χώρες στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στις χώρες της ΕΕ
• την ιστορική πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης της κοινωνικής πολιτικής ως στοιχείο των δημόσιων πολιτικών
• τη χρήση εργαλείων κοινωνικής διοίκησης
Δεξιότητες:
• επιλύουν προβλήματα προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων
• συλλέγουν πρωτογενή δεδομένα προκειμένου να καταγράψουν, να σταθμίσουν και να αξιολογήσουν τις παραμέτρους των κοινωνικών φαινομένων
• σχεδιάσουν παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας και να αξιολογήσουν τις εφαρμοζόμενες πολιτικές
• αποτελέσουν μέρη ευρύτερων ομάδων σχεδιασμού, οργάνωσης, αξιολόγησης και υλοποίησης κοινωνικής πολιτικής
• αξιοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες στην επικοινωνία και την ενημέρωση προκειμένου να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους και να συλλέγουν δευτερογενή δεδομένα
• τηρούν την επιστημονική /ερευνητική δεοντολογία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
Ικανότητες:
• Περιγραφική και αναλυτική ικανότητα αναφορικά με τα κοινωνικά φαινόμενα και τα ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας
• Ικανότητα κατανόησης και διαχείρισης των βασικών θεωριών που αφορούν την κοινωνική πολιτική και να επισημαίνουν τις μεταξύ τους διαφορές
• Ικανότητα κατανόησης του διεπιστημονικού χαρακτήρα της κοινωνικής πολιτικής
• Ικανότητα κατανόησης των βασικών αρχών που υπηρετούν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας
• Ικανότητα κατανόησης και χρήση των βασικών αρχών κοινωνικής διοίκησης
• Δυνατότητα εκτίμησης των επιπτώσεων προτάσεων πολιτικής στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας
• Επάρκεια σχεδιασμού έρευνας της κοινωνικής πολιτικής και διατύπωσης προτάσεων πολιτικής με αναφορά στους στόχους, τα μέσα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα
• Ικανότητα συγκριτικής προσέγγισης διαφορετικών τρόπων εφαρμογής των μέτρων κοινωνικής προστασίας σε διαφορετικά κράτη και περαιτέρω ένταξης ενός εκάστου τρόπου σε ένα από τα ‘μοντέλα’ προνοιακού καπιταλισμού για τις ανεπτυγμένες χώρες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν σε κοινωνικούς φορείς, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού και του τρίτου τομέα, που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, καθώς και με την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Ενδεικτικά, οι απόφοιτες/οι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε υπουργεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, νοσοκομεία και δομές υγείας, σωφρονιστικά ιδρύματα, κοινωνικές δομές, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, μεγάλες επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις κοινωνικού σκοπού και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του εξωτερικού, όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ, στον ΟΟΣΑ, σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις με κοινωνικούς σκοπούς.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΠΤΥΧΙΟ Κ.Δ.Π.Ε. Ή
ΠΤΥΧΙΟ Κ.Π.